Programul ”Sprijin pentru România”

De la 1 iunie intra in vigoare programul Sprijin pentru Romania

Guvernul va distribui tichete sociale pe suport electronic ( carduri) în valoare de 250 de lei, la fiecare două luni,  care vor putea fi folosite de beneficiari doar pentru achiziţia produselor alimentare și plata meselor calde.

Aceste tichete nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

Cadrul legal:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 9 mai 2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 30 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

Cine sunt beneficiarii?

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele – copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Directia de asistenta sociala Pantelimon preia cererile DOAR pentru urmatoarele tipuri de beneficiari:

 • Persoanele fara adapost
 • familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei  dar au venituri  lunare pe membru de familie mai mici sau egale cu 600 lei

ANEXA nr 1

ANEXA nr 2

Cum ajung tichetele la beneficiari?

 • Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Naţională „Poşta Română” – S.A.
 • Pentru toate cazurile în care beneficiarii sprijinului material nu se regăsesc cu adresă în situaţiile centralizatoare tichetele sociale pe suport electronic pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde se distribuie prin primăria, respectiv serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială au fost identificaţi.

Alte informații utile

 • Banii pot fi utilizați în termen de maxim 12 luni de la data fiecărei alimentări.
 • Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea de produse alimentare și de mese calde.
 • Sumele nu se impozitează și nu reprezintă bază de calcul pentru stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate sau contribuția asiguratorie pentru muncă și nici nu sunt supuse executării silite
 • Art. 4
  În sensul ordonanţei de urgenţă care reglementeaza acest program, prin venituri, se înţelege:a)venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;b)venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;c)venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;d)venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;e)indemnizaţia de acomodare acordată în baza Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;f)indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;g)venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;h)venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

  i)venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

  j)venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

  k)venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

  l)venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

  m)venituri din premii şi jocuri de noroc, definite la art. 108 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

  n)venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  Reguli pentru determinarea venitului lunar:

  a)în cazul veniturilor pentru care se datorează impozit pe venit, nivelul venitului luat în calcul în vederea determinării venitului lunar realizat se stabileşte prin deducerea din baza impozabilă determinată potrivit regulilor din fiecare categorie de venituri cuprinsă în titlul IV – Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a impozitului datorat;

  b)în cazul veniturilor scutite potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul venitului luat în calcul în vederea stabilirii venitului lunar realizat este egal cu baza de calcul al impozitului pentru care se aplică scutirea de la plata impozitului pe venit;

  c)la stabilirea venitului lunar realizat pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g)-n) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile reglementate astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

  d)pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g), h) şi j)-n), la stabilirea venitului lunar realizat se iau în calcul veniturile cumulate realizate în anul 2021; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărţirea la 12 a veniturilor realizate cumulate la nivelul anului 2021, stabilite potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c);

  e)pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la alin. (1) lit. i), la stabilirea venitului lunar realizat se ia în calcul totalul veniturilor realizate în anul 2022, aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 şi luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material, determinat potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c); în situaţia în care declararea veniturilor se face trimestrial potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi utilizate informaţiile referitoare la veniturile aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 şi ultima lună pentru care s-a depus de către plătitorul de venit declaraţia prevăzută la art. 147 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărţirea totalului veniturilor realizate în anul 2022 la numărul de luni cuprinse în perioada ianuarie 2022 şi luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material inclusiv, indiferent dacă în lunile respective au fost sau nu realizate venituri din salarii şi asimilate salariilor;

  f)venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit. d), pentru veniturile realizate în anul 2021, cu venitul lunar determinat potrivit lit. e), pentru veniturile realizate în anul 2022.

 

 

 
Sari la conținut