Ajutor de chirie

Ajutoare de chirie

Ajutorul de chirie se acordă conform Hotărârii Consiliului Local 338/17.11.2021 privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare pe raza administrativă a orașului Pantelimon.

a) Cine poate beneficia?

Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă doar persoanelor/familiilor care:

 • Au domiciliul sau reședința pe raza orașului Pantelimon.
 • Nu au în proprietate imobile.
 • Au un venit net pe membru de familie sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Ajutorul pentru plata chiriei se acordă pentru următoarele categorii de beneficiari:

 • Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani, proveniți din centrele de plasament și din centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate de pe raza județului Ilfov.
 • Mamele cu copii, care au beneficiat, prin centrele maternale din subordinea D.G.A.S.P.C. până la data solicitării ajutorului financiar, de servicii, asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului.
 • Persoanele adulte fără adăpost, care au beneficiat, până la data solicitării ajutorului financiar, de servicii sociale de adăpostire, acordate în regim de urgență, prin compartimentele specializate din subordinea D.A.S. Pantelimon.
 • Persoanele marginalizate social definite conform art. 49 din HG 1149/2002 ca fiind persoanele care beneficiază de venit minim garantat sau fac parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat în condițiile legii 416/2001.
 • Persoană aflată în cel puțin două dintre următoarele situații dovedite cu documente justificative:

– nu are loc de muncă;
– nu are locuinţă în proprietate;
– locuieşte în condiţii improprii (constatate prin anchetă socială)
– are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii în întreţinere;
– este persoană vârstnică, fără susţinători legali;
– este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
– are în întreţinere o persoana încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
– nu deține calitatea de chiriaș o alta locuință, fond de stat-socială

 • Persoană a cărui locuință a fost afectata major de calamități naturale.
 • Persoană evacuată în urma unei hotărâri judecătorești.
 • Persoanele singure/ familiie care au un venit mediu lunar pe membru sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

b) Acte necesare:

Documente care să ateste componența familială

 • actul de identitate al solicitantului și actele celorlalți membri ai familiei;
 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie;
 • copie certificat naștere ( ale copiilor)/ certificat de căsătorie;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei/ de plasament familial al minorului;
 • acte care atestă calitatea de moştenitor/tutore/curator;
 • acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ;

Documente privitoare la veniturile realizate de membrii familiei, respectiv:

 • adeverință cu salariul net;
 • adeverință de venit – de la administrația financiară sau declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri. – ANAF;
 • Stagiu de cotizare de la CASA DE PENSII;
 • cuponul pentru pensionari, șomeri;
 • adeverință de elev ( pentru elevi) și cuponul de alocație de stat;
 • certificat de încadrare în grad de handicap și cuponul cu indemnizația de handicap;
 • scrisoare medicală tip de la medicul de familie;
 • certificat fiscal sau declarație pe propria răspundere privind bunurile deținute în proprietate/folosință de membrii majori din familie;
 • adeverință de pământ;
 • orice alte acte din care să rezulte veniturile familiei;
 • Copie și original a contractului de închiriere înregistrat în evidențele fiscale – ANAF ;
 • Adeverință din care să rezulte că solicitantul a beneficiat de servicii sociale din cadrul compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. sau D.A.S. Pantelimon;
 • Certificat fiscal eliberat de Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei oraș Pantelimon si/ sau declaratie pe proprie răspundere din care să reiasă că nici titularul, nici restul membrilor familiei nu dețin imobile;
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că între titularul ajutorului de chirie și proprietarul locuinței închiriate, respectiv membrii familiei acestora, nu există niciun fel de relație de rudenie;
 • Dovada înscrierii la AJOFM trebuie adăugată și la actele necesare pentru ajutorul de chirie!