Ajutor de chirie

AJUTOARE DE CHIRIE

Ajutorul de chirie se acordă conform Hotărârii Consiliului Local 317/21.12.2022 privind acordarea ajutorului pentru plata chiriei.

a) Cine poate beneficia?

Ajutorul  pentru plata chiriei se acordă doar persoanelor/familiilor care:

 • Au domiciliul sau reședința pe raza orașului Pantelimon.
 • Nu au în proprietate imobile
 • Au un venit net pe membru de familie sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Ajutorul pentru plata chiriei se acordă pentru următoarele categorii de beneficiari:

 • Persoane singure/familiile/familiile monoparentale din evidențele Directiei de Asistență Socială Pantelimon care in urma anchetei sociale, pot fi incadrate in categoria persoanelor marginalizate social sau in risc de marginalizare sociala, cu domiciliul/reședința pe raza orașului Pantelimon.
 • Tinerii  proveniți din centrele de plasament și din centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate de pe raza județului Ilfov.
 • Victimele violenței domestice cu domiciliul/reședința pe raza orașului Pantelimon.
 • Persoane vârstice aflate în situații deosebite.
 • Pentru a putea beneficia de ajutor pentru plata chiriei, persoanele eligibile trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiții:

– solicitantul trebuie să fie cetățean roman și să aibă domiciliul sau reședința pe raza orașului Pantelimon, județ Ilfov;
– imobilul care face obiectul contractului de închiriere să fie pe raza orașului Pantelimon;
– solicitantul precum și oricare alt membru al familiei, sau asimilați acestora (concubin, partener), nu are în proprietate o locuință și nici nu a înstrăinat o locuință în ultimii 10 ani anterior datei depunerii cererii;
– solicitantul, precum și oricare membru major al familiei sau asimilați acestora (concubin, partener), nu are în folosință o locuință din fondul locativ de stat;
– solicitantul, precum și oricare membru major al familiei sau asimilați acestora (concubin, partener), nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuință sau alte programe aprobate prin legislația în vigoare;
– venitul net lunar pe membru este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată;
– beneficiarul îndeplinește minim 8 puncte conform criteriilor speciale de selecție

b) Acte necesare:

Documente care să ateste componența familială

 • actul de identitate al solicitantului și actele celorlalți membri ai familiei;
 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie;
 • copie certificat naștere ( ale copiilor)/ certificat de căsătorie;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei/ de plasament familial al minorului;
 • acte care atestă calitatea de moştenitor/tutore/curator;
 • acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ;
 • acte medicale dacă este cazul

Documente privitoare la veniturile realizate de membrii familiei, respectiv:

 • adeverință cu salariul net;
 • Dovada înscrierii la AJOFM  pentru persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri;
 • adeverință de venit – de la administrația financiară sau declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri. – ANAF;
 • Stagiu de cotizare de la CASA DE PENSII;
 • cuponul pentru pensionari, șomeri;
 • adeverință de elev ( pentru elevi) și cuponul de alocație de stat;
 • certificat de încadrare în grad de handicap și cuponul cu indemnizația de handicap;
 • scrisoare medicală tip de la medicul de familie;
 • certificat fiscal sau declarație pe propria răspundere privind bunurile deținute în proprietate/folosință de membrii majori din familie;
 • adeverință teren arabil;
 • orice alte acte din care să rezulte veniturile familiei;
 • Copie și original a contractului de închiriere înregistrat în evidențele fiscale – ANAF ;
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că între titularul ajutorului de chirie și proprietarul locuinței închiriate, respectiv membrii familei acestora, nu există niciun fel de relație de rudenie

 

 
Sari la conținut