Ajutoare de urgență

Cerere ajutor urgență

a) Cine poate beneficia?

Persoanele singure sau familiile aflate în situaţie de criză, dar şi cele aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor sau accidentelor, care au domiciliul stabilit legal pe raza orașului Pantelimon precum şi  persoanelor/familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

 

b) Acte necesare:

Documente care să ateste componența familială

 • actul de identitate al solicitantului și actele celorlalți membri ai familiei;
 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie
 • copie certificat naștere ( ale copiilor)/ certificat de căsătorie;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei/ de plasament familial al minorului
 • acte care atestă calitatea de moştenitor/tutore/curator;
 • acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ

 

Documente privitoare la veniturile realizate de membrii familiei, respectiv:

 • adeverință cu salariul net;
 • adeverință de venit – de la administrația financiară precum că nu realizează venituri
 • cuponul pentru pensionari, șomeri;
 • adeverință de elev ( pentru elevi) și cuponul de alocație de stat;
 • certificat de încadrare în grad de handicap și cuponul cu indemnizația de handicap;
 • scrisoare medicala tip de la medicul de familie;
 • certificat fiscal sau declarație pe propria răspundere privind bunurile deținute în proprietate/folosință de membrii majori din familie;
 • adeverință de teren;
 • dovada din care să reiasă ca se află în căutarea unui loc de muncă și s-au înscris în evidențele J.O.F.M. (în cazul persoanelor apte de muncă ce nu realizează venituri)!
 • orice alte acte din care să rezulte veniturile familiei;

 

Documente justificative privind situația de urgență invocată, respectiv:

 • acte care să justifice și să susțină cererea de ajutor de urgență cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:
 • documente eliberate de autorităţile competente pentru constatarea calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor;
 • adeverinţă şi/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum şi alte documente medicale justificative eliberate de autorităţile competente în domeniu care să ateste situaţia de dificultate invocată în cerere;
 • pentru achiziţia de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberată de autorităţile competente privind costul total al acestora, precum şi cheltuielile suportate de acestea;
 • certificate de deces;
 • orice alte documente care să certifice existența situațiilor de necesitate deosebite ale familiilor

Alte documente

 • declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi suma acordată cu titlu de ajutor numai în scopul pentru care i-a fost acordat
 • alte documente după caz;
 • dovada din care să reiasă ca se află în căutarea unui loc de muncă și s-au înscris în evidențele  A.J.O.F.M. (în cazul persoanelor apte de muncă ce nu realizează venituri)!

 

Hotarare nr 338/17.11.2021

 
Sari la conținut