Strategia DAS Pantelimon

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE A DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORAȘ PANTELIMON
pentru perioada 2018 – 2023

1. Rolul serviciilor sociale

Ca urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populației orașului Pantelimon, în comportamentul general al locuitorilor și în legislația națională în domeniul asistenței sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul orașului Pantelimon, pentru perioada 2018- 2023 și a unui plan de măsuri elaborat în conformitate cu aceasta.

Prin implementarea ei se va asigura creșterea calității vieții copiilor și persoanelor aflate în situații de risc, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime naționale prevăzute prin reglementări legale, care pot fi verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent și unitar.

Strategia subliniază rolul primordial al familiei în creșterea, îngrijirea și educarea copilului, în asistența persoanei cu handicap, a persoanei vârstnice sau a oricărei alte persoane aflată în situație de risc de excludere socială și faptul că eforturile societății trebuie îndreptate în direcția întăririi și susținerii familiei în asumarea responsabilităților. Totodată, se recunoaște faptul că responsabilizarea familiei în spiritul noului pachet legislativ în domeniul asistenței sociale nu se poate realiza fără o abordare sistematică a problemelor cu care se confruntă copiii și familiile acestora.

2. Furnizarea serviciilor sociale

Sistemul Național de servicii sociale este reglementat prin Legea asistenței  sociale nr.292/2011. Acest cadru legal definește serviciile sociale ca fiind  ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale, individuale, familiale sau de grup,în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterea calității vieții.

Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri diverse, în funcție de specificul activității\activităților derulate și de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiar. Ele au caracter proactiv și presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia.

Pentru realizarea unor actiuni sociale, coerente, unitare și eficiente în beneficiul persoanei, serviciile sociale se pot organiza și acorda în sistemul integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educație, precum și cu alte servicii sociale de interes social, după caz.

Serviciile sociale se plasează într-o perspectivă dinamică, deoarece au vocația de lărgire permanentă a câmpului lor de intervenție. Datorită complexității lor, serviciile sociale aparțin domeniului larg al protecției sociale.

3. Structura demografică

În comparație cu populația înregistrată în anul 2002, creșterea demografică a fost cu 45,5 % în anul 2011, respectiv o creștere cu 7290 locuitori. La data de  1 iulie 2013, populația stabilită a orașului era de 25.596 persoane. În anul 2011, populația orașului Pantelimon avea o structură demografică feminizată, respetiv 11.417 femei la 10.879 bărbați, o pondere a femeilor de 51,2 %.

Orașul Pantelimon are o populație multietnică și multilingvistică, cu o netă majoritate a populației românești. Ultimul recensământ surprinde modificări în structura etnică, respectiv creșteri ale minorităților etnice. Minoritățile semnificative sunt cele de romi (1,5%) și maghiari (1,2%).

La nivelul localităţii Pantelimon,  populaţia cu vârsta peste 64 ani a sporit într-o măsură semnificativ mai mică (19,1%) comparativ cu populaţia cu vârsta între 15-64 ani care a crescut cu aproape  58% în 9 ani faţă de efectivul din anul 2002.  Acest  fapt se explică în primul rând prin numărul mare de persoane din Bucureşti care s-au stabilit în ultimii    10-15 ani pe teritoriul oraşului Pantelimon.

4. Propunerile  strategice ale D.A.S. Pantelimon pentru perioada următoare :

 • Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor,  în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează  studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din  comunitățile marginalizate.
 • Acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de munca și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare.
 • Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii.
 • Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asitența medicală și servicii sociale de interes general.
 • Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului integral la învățământul preșcolar și primar.
 • Implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale beneficiarilor.
 • Actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii ,date privind indemnizațiile acordate, cuantumul și data acordării acestora, orice alte informații relevante.
 • Realizarea de parteneriate cu alte autorități sau instituții publice, ONG-uri, centre sociale etc; adaptate nevoilor sociale și resurselor disponibile la nivel local.
 • Dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației locale.
 • Întărirea capacității instituționale la nivel local, pentru asumarea responsabilității în abordarea problematicii persoanei aflate în dificultate.
 • Perfecționarea studiilor pe domeniul asistenței sociale și formarea continuă a personalului angajat în cadrul DAS, implicat în furnizarea serviciilor sociale, pentru o prestație cât mai adecvată a serviciilor furnizate.
 • Derularea de proiecte comune cu instituții implicate în viața socială: școala, poliția biserica, medici de familie.
 • Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale oferite la nivel local.

Obiectivul general al prezentei strategii îl reprezintă diversificarea și dezvoltarea serviciilor de asistență socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități în vederea asigurării de servicii sociale de calitate care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relație cu situația economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al beneficiarilor.

Prezenta strategie se focalizează pe protejarea, apărarea și garantarea tuturor drepturilor omului și copilului așa cum sunt menționate în Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, în contextul ansamblului drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Prin implementarea ei se va asigura creșterea calității vieții copiilor și persoanelor aflate în situații de risc, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime naționale prevăzute prin reglementări legale, care pot fi verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent și unitar.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mihai VOICU

 

Strategie_DAS Pantelimon

 
Sari la conținut