Prezentare și atribuții (Serviciul Juridic și Resurse Umane)

SERVICIUL JURIDIC, RESURSE UMANE ȘI REGISTRATURĂ ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

În domeniul juridic serviciul are următoarele responsabilități:

 • asigură reprezentarea instituţiei, apără drepturile și interesele legitime ale acesteia în raporturile ei cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română ori străină;
 • reprezintă DAS în faţa instanţelor judecătoreşti, pregătește dosarele pentru instanță, redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, concluzii scrise, împuterniciri, delegări și orice alte acte necesare reprezentării instituției în instanță;
 • ține evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • redactează referate şi rapoarte de specialitate, regulamente, ordine, instructiuni, precum si alte acte privind activitatea juridică a direcţiei;
 • fundamentează și redactează proiectele de dispoziţii precum și proiectele hotărârilor pe care Direcţia de Asistenţă Socială le supune spre aprobare Consiliului Local Pantelimon, în domeniul său de activitate;
 • ţine evidenţa Monitorului Oficial şi comunică birourilor şi compartimentelor din cadrul D.A.S. Pantelimon actele normative publicate şi care au legătură cu activitatea acesteia;
 • colaborează şi acordă consultanţă și consiliere juridică tuturor compartimentelor din cadrul DAS, precum şi persoanelor fizice beneficiare ale serviciilor furnizate de Direcţia de Asistenţă Socială;
 • formulează/redactează la solicitarea compartimentelor din cadrul D.A.S. Pantelimon puncte de vedere/opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea Direcției, aplicarea actelor normative în vigoare, etc.;
 • întocmeşte contracte sau orice alte acte cu caracter juridic, in legătura cu activitatea instituției – orice fel de modele de contracte (convenții, protocoale, etc.), în funcției de raporturile contractuale ale direcţiei;
 • verifică şi avizează asupra legalitatii adresele înaintate de către Direcţia de Asistenţă Socială altor instituţii ale statului, dosarele întocmite în baza cererilor beneficiarilor de prestaţii sociale, contractele, convențiile, dispozițiile sau orice alte acte emise în legătura cu activitatea instituției;
 • verifică şi avizează asupra legalitatii măsurile care urmează a fi luate in desfasurarea activitatii, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a direcţiei;
 • participă la redactarea, verificarea şi semnarea în calitate de parte a contractelor de întreţinere a persoanelor vârstnice, conform Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, la solicitarea notarilor publici sau a părţilor contractului de întreţinere ;
 • ține evidenţa contractelor încheiate între Direcţia de Asistenţă Socială şi alţi furnizori;
 • îndeplinește procedura de completare şi/sau modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al direcţiei, precum şi a centrelor sociale din subordinea instituţiei;
 • întocmeşte raportul semestrial şi anual de activitate, la solicitarea directorului executiv al direcţiei;
 • îndrumă logistic activitatea de arhivare a documentelor instituţiei;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și/sau la dispozitia expresa a directorului executiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

În domeniul resurselor umane, serviciul are următoarele atribuții:

 

 • asigură respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea Codului Muncii şi a Statutului Funcţionarilor Publici în cadrul instituţiei;
 • întreţine o bună relaţie de colaborare cu restul compartimentelor instituţiei şi asigură consilierea de specialitate în resurse umane, la solicitarea şefilor de servicii din structura instituţiei;
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituţiei în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri privind organigrama, statul de funcţii, statul de personal și fișele de evaluare a performanţelor angajaţilor din instituţie şi a asistenţilor personali a persoanelor cu handicap;
 • întocmeşte, în condiţiile legii, statul de funcţii, organigrama și regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei în colaborare cu conducătorul instituţiei şi cu funcţionarii aflaţi în funcţii de conducere şi le supune spre aprobare Consiliului Local;
 • întocmeşte statul de funcţii şi statul de personal lunar şi ori de câte ori intervin modificări, indexări sau noi angajări, in baza organigramei şi a legislaţiei privind salarizarea diferitelor categorii de personal;
 • crează şi gestionează baza de date cuprinzând evidenţa funcţiilor publice, a funcţionarilor publici, precum şi a celor angajaţi cu contracte individuale de muncă, inclusiv asistenţii personali a persoanelor cu handicap;
 • asigură completarea la zi a registrelor de evidenţă a salariaţilor, întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale şi personale ale funcţionarilor pubici şi personalului contractual;
 • colaborează cu Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici, în vederea transmiterii datelor personale ale funcţionarilor publici, precum şi funcţiile publice vacante sau modificarile intervenite în situatia functionarilor publici/functiilor publice;
 • comunică situaţiile solicitate de Agenţia Funcţionarilor Publici cu privire la funcţionarii publici;
 • gestionează și actualizează periodic, în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, baza de date a funcționarilor publici;
 • întocmeşte documentaţia privind avizarea, modificarea sau orice alte situaţii ce privesc funcţiile sau funcţionarii publici;
 • ţine evidenţa angajaţilor contractuali ai instituţiei şi a asistenţilor personali a persoanelor cu handicap grav prin completarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor şi transmite aceste date Inspectoratului Teritorial de Muncă, conform legislaţiei în vigoare;
 • realizează demersurile necesare acordării dreptului la indemnizație, cuvenit persoanelor cu deficiențe grave pe perioada absenței temporare a asistenților personali;
 • întocmeşte situaţii, planuri, statistici prevăzute de cadrul legal sau solicitate de diferite instituţii sau autorităţi ale statului, cu referire la personalul angajat în cadrul instituţiei, inclusiv asistenţii personali a persoanelor cu handicap;
 • susţine/asigură procedura de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, indiferent că sunt funcţii publice sau posturi contractuale;
 • întocmeşte documentaţia privind trecerea în trepte de încadrare/trecerea în grad profesional/trecerea în vechime în muncă a personalului din cadrul instituţiei;
 • întocmește documentaţia pentru lichidarea personalului în caz de demisie, transfer, pensionare;
 • întocmeşte referate de încadrare/promovare/suspendare/eliberare din funcţie a personalului din cadrul instituţiei şi le înaintează conducătorului instituţiei în vederea emiterii dispozițiilor;
 • ţine evidenţa dispozițiilor de angajare, numire, promovare, eliberare din funcţie a personalului, de sancţionare, de acordare a unor sporuri prevazute de lege, de detaşare, de trecere temporara in altă munca, de modificare a retribuţiei cu ocazia indexărilor, promovărilor, etc., cu respectarea cadrului legal de specialitate, pentru angajaţii din instituţie şi asistenţii personali a persoanelor cu handicap;
 • întocmeşte şi depune in termen dosarele de pensionare pentru limita de vârstă şi invaliditate, urmărind rezolvarea lor, pentru angajaţii institutiei şi asistenţii personali a persoanelor cu handicap;
 • întocmeşte foile lunare de prezenţă, pe baza condicii de prezenţă şi a evidenţei privind concediile de odihnă, medicale, fără plată, de îngrijire a copilului până la 2 ani respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap/ 7 ani, în cazul copilului cu dizabilitati şi le înaintează Serviciului Financiar-Contabilitate și Buget în vederea calculării drepturilor salariale ale acestora;
 • colaborează cu Serviciul Financiar Contabil la întocmirea situaţiilor de salarii;
 • stabileşte şi actualizează, conform prevederilor legale, salariile de încadrare şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul instituţiei;
 • întocmeşte documentaţia în vederea acordării de concedii cu/fără plată, conform prevederilor legale şi ţine evidenţa acestora;
 • realizează programarea anuală a concediilor de odihnă pentru funcționarii publici, funcționarii contractuali și asistenţii personali şi ţine evidenţa efectuării acestora;
 • întocmeşte, pe baza propunerilor compartimentelor programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte materializrea lor;
 • eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat;
 • ține evidenţa declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de interese, completarea registrelor privind evidenţa acestora şi se ocupă de publicarea declaraţiilor pe site-ul instituţiei şi comunicarea către Agenţia Naţională de Integritate;
 • urmăreşte realizarea anuală a evaluării performanţelor profesionale a salariaţilor din instituţie şi acordă asistenţă funcţionarilor de conducere la realizarea evaluării subordonaţilor;
 • asigură întocmirea şi îndeplinirea programelor de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor;
 • răspunde de activitatea de protecţia muncii, P.S.I., prelucrează normele P.S.I. cu toţi salariaţii instituţiei;
 • acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul instituţiei cu privire la respectarea normelor de conduită;
 • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituţiei;
 • întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul instituţiei şi le transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici conform prevederilor legale în vigoare;
 • organizează activitatea de examinare medicală anuală a salariaţilor;
 • stabileşte împreună cu şefii serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul instituţiei sarcinile pe linie de serviciu, în raport cu încadrarea şi pergătirea personalului;
 • execută lucrări referitoare la încadrarea în muncă a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav conform legislaţiei în vigoare;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri în ceea ce priveşte activitatea serviciului, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al oraşului Pantelimon.
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și/sau la dispozitia expresa a directorului executiv, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

COMPARTIMENTUL ”PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE” ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII:

 

 • identificăm persoanele vârstnice aflate în situații deosebite, lipsite de sprijinul familiei, fără adăpost, lipsite de îngrijire medicală, etc.;
 • stabilim și menținem legătura cu membrii familiei beneficiarilor, în vederea soluționării cazurilor persoanelor vârstnice aflate în situații deosebite de risc social;
 • efectuăm anchete sociale pentru evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice;
 • oferim asistență în vederea soluționării situațiilor administrative sau medicale;
 • acordăm premii pentru împlinirea a 35 și 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și împlinirea vârstei de 90 și 100 de ani;

 

 
Sari la conținut