Prezentare și atribuții (Serviciul Juridic și Resurse Umane)

SERVICIUL JURIDIC, RESURSE UMANE SI ARHIVĂ

În domeniul juridic serviciul are următoarele responsabilități:

 • Asigură reprezentarea D.A.S. Pantelimon, pe baza delegaţiei emise de către Directorul Executiv în faţa instanţelor judecătoreşti, a birourilor notariale şi a altor instituţii publice sau private;
 • Ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • Organizează arhiva Compartimentului Juridic;
 • Apără interesele legitime ale instituţiei prin redactarea cererilor în justiţie;
 • Răspunde adreselor formulate de instanţă;
 • Promovează căile de atac prevăzute de lege;
 • Verifică şi avizează pentru legalitate adresele înaintate de către Direcţia de Asistenţă Socială altor instituţii ale statului;
 • Verifică şi avizează pentru legalitate dosarele întocmite de angajaţii D.A.S. Pantelimon în exercitarea atribuţiilor pe care aceştia le desfăşoară;
 • Acordă consultanţă şi consiliere de specialitate compartimentelor din cadrul D.A.S. Pantelimon;
 • Acordă consultanţă şi consiliere de specialitate beneficiarilor serviciilor şi prestaţiilor sociale oferite de Direcţia de Asistenţă Socială;
 • Ţine evidenţa Monitorului Oficial şi comunică birourilor şi compartimentelor din cadrul D.A.S. Pantelimon actele normative publicate şi care au legătură cu activitatea acesteia;
 • Formulează, la solicitarea compartimentelor din cadrul D.A.S. Pantelimon puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;
 • Întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Primarului şi proiectele hotărârilor promovate de D.A.S. Pantelimon în domeniul său de activitate;
 • Verifică şi avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii emise de Primarul oraşului Pantelimon;
 • Fundamentează proiectele de dispoziţii ale Primarului precum şi proiectele hotărârilor pe care Direcţia de Asistenţă Socială le supune spre aprobare Consiliului Local Pantelimon, în domeniul său de activitate;
 • Încheie contracte cu persoane fizice şi juridice din România sau din străinătate;
 • Încheie Convenţii de parteneriat şi Contracte de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, societăţile comerciale precum şi instituţii locale şi nationale, în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale în conformitate cu nevoile identificate la nivel local;
 • Consilierea juridică a solicitanţilor şi beneficiarilor de servicii şi beneficii sociale;
 • Ţine evidenţa contractelor încheiate între Direcţia de Asistenţă Socială şi alţi furnizori;
 • Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul D.A.S. Pantelimon pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate;
 • Avizează documentele pentru organizarea procedurii de achiziţie, diferenţiat, în funcţie de tipul procedurii (achiziţie directă, cerere de ofertă de pret, licitaţie publică) în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Întocmirea contractelor de închiriere şi a actelor adiţionale pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă;
 • Evidenţa contractelor de închiriere şi a actelor adiţionale pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă;
 • Verificarea legalităţii dosarelor întocmite în baza cererilor beneficiarilor de prestaţii sociale;
 • Desfăşoară orice alte activităţi date în sarcina sa de către conducătorul instituţiei, în conformitate cu prevederile legale.

 

În domeniul resurselor umane, serviciul are următoarele atribuții:

 • Asigură respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea Codului Muncii şi a Statutului Funcţionarilor Publici în cadrul instituţiei;
 • Întocmeşte, în condiţiile legii, statul de funcţii, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei în colaborare cu conducătorul instituţiei şi cu funcţionarii aflaţi în funcţii de conducere şi le supune spre aprobare Consiliului Local;
 • Întocmeşte statul de funcţii şi statul de personal lunar şi ori de câte ori intervin modificări, indexări sau noi angajări, in baza organigramei şi a legislaţiei privind salarizarea diferitelor categorii de personal;
 • Întocmeşte foile lunare de prezenţă, pe baza condicii de prezenţă şi a evidenţei privind concediile de odihnă, medicale, fără plată, de îngrijire a copilului până la 2 ani şi colaborează cu Serviciul Financiar Contabil la întocmirea situaţiilor de salarii;
 • Întocmeşte pontajele pentru salariaţii instituţiei şi pentru asistenţii personali;
 • Înregistrează în programul de salarizare toate datele necesare privind angajaţii D.A.S. Pantelimon;
 • Întocmeşte situaţia reţinerilor din salarii pentru a putea efectua viramentele acestora;
 • Întocmeşte situaţiile statistice privind numărul posturilor din cadrul instituţiei;
 • Întocmeşte, gestionează şi completează periodic dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
 • Asigură completarea la zi a registrelor de evidenţă a salariaţilor, întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale şi personale ale funcţionarilor pubici şi personalului contractual;
 • Întocmeşte dosarele de pensionare şi le înaintează către Casa de Pensii Ilfov;
 • Stabileşte şi actualizează, conform prevederilor legale, salariile de încadrare şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul instituţiei;
 • Întocmeşte documentaţia privind trecerea în trepte de încadrare/trecerea în grad profesional/trecerea în vechime în muncă a personalului din cadrul instituţiei;
 • Întocmeşte documentaţia în vederea acordării de concedii cu/fără plată, conform prevederilor legale şi ţine evidenţa acestora;
 • Întocmeşte, pe baza propunerilor compartimentelor programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte materializarea lor;
 • Organizează secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor la concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul instituţiei, în conformitate cu legislaţia în materie;
 • Întocmeşte documentaţia privind avizarea, modificarea sau orice alte situaţii ce privesc funcţiile sau funcţionarii publici;
 • Întocmeşte referate de încadrare/promovare/suspendare/eliberare din funcţie a personalului din cadrul instituţiei şi le înaintează conducătorului instituţiei în vederea emiterii deciziilor;
 • Eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat;
 • Ţine evidenţa declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de interese, completarea registrelor privind evidenţa acestora şi se ocupă de publicarea declaraţiilor pe site-ul instituţiei şi comunicarea către Agenţia Naţională de Integritate;
 • Urmăreşte realizarea anuală a evaluării performanţelor profesionale a salariaţilor din instituţie şi acordă asistenţă funcţionarilor de conducere la realizarea evaluării subordonaţilor;
 • Asigură întocmirea şi îndeplinirea programelor de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor;
 • Comunică situaţiile solicitate de Agenţia Funcţionarilor Publici cu privire la funcţionarii publici;
 • Gestionează şi actualizează periodic, în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, baza de date a funcționarilor publici;
 • Întocmește documentaţia pentru lichidarea personalului în caz de demisie, transfer, pensionare;
 • Răspunde de activitatea de protecţia muncii, P.S.I., prelucrează normele P.S.I. cu toţi salariaţii instituţiei;
 • Organizează activitatea de examinare medicală anuală a salariaţilor;
 • Stabileşte împreună cu şefii birourilor şi compartimentelor din cadrul instituţiei sarcinile pe linie de serviciu, în raport cu încadrarea şi pergătirea personalului;
 • Execută lucrări referitoare la încadrarea în muncă a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav conform legislaţiei în vigoare;
 • Întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri în ceea ce priveşte activitatea serviciului, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al oraşului Pantelimon.

În ceea ce priveste arhivă, serviciul are următoarele atribuții;

 •   Arhivează toate documentele care aparțin acestui serviciu.