Acte și formulare necesare (Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară)

FORMULARE

DECLARAȚIE CURATOR SPECIAL
DECLARAȚIE PĂRINȚI/REPREZENTANT LEGAL (CURATELA SPECIALĂ)
DECLARAȚIE MINOR (CURATELE SPECIALĂ)
CERERE MONITORIZARE RELATII PERSONALE CU COPILUL
FIȘĂ DE SEMNALARE A CAZURILOR DE ABUZ, EXPLOATARE, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAȚIE A COPILULUI

DECLARAȚIE PERSOANĂ VÂRSTNICĂ (ASISTARE PERSOANĂ VÂRSTNICĂ ÎNCHEIERE ACTE)
DECLARAȚIE ÎNTREȚINĂTOR PERSOANĂ VÂRSTNICĂ

ALOCAȚIE DE STAT

Cerere alocații
Declarație titular
Declarație - transfer CNP electronic

Program de depunere Luni si Miercuri 09.00-12.00 Marti si Joi 12.00-15.00

Tipizate:

 • CERERE - Cerere acordare indemnizatie creștere copil/stimulent de inserție/indemnizație lunară/sprijin lunar și alocație de stat pentru copii
 •  Acord date caracter personal (ambii părinți)
 • Declarație tip - reprezentant alocație de stat

ACTE NECESARE ALOCATIE DE STAT

- Declarația tip (completată de solicitant)
- Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
- Cererea pentru acordarea alocației de stat pentru copil (semnată de ambii părinți)
- Actul de identitate al solicitantului (copie și original)
- Actul de identitate al celuilalt părinte (copie și original)
- Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
- Certificatul de căsătorie (copie și original)
- Extras de cont (dacă solicitantul dorește virarea banilor în cont)

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL

Cerere ICC
Indemnizație creștere copil
Formular adeverință angajator
Declarație - transfer CNP electronic

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI CREȘTERE COPIL:

 • Opis (completat de solicitant)
 • Angajament (completat de solicitant)
 • Declarația celuilalt părinte
 • Declarația tip (completată de solicitant)
 • Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
 • Cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție (semnată de ambii părinți)
 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Actele de identitate ale părinților (copie și original)
 • Certificatul de căsătorie (copie și original)

În cazul veniturilor salariale

 • Adeverință (Anexa 2) completată corect de angajator
 • Dovada suspendării activității(decizie/ordin/dispoziție/act adițional)/ încetării activității
 • Adeverință cu perioada concediului de maternitate (după caz, se menționează că mama n-a beneficiat de concediu de maternitate)
 • În funcție de fiecare situație, pe lângă cele enumerate, se pot solicita și alte acte care să ateste condițiile de eligibilitate
 • Extras de cont (în cazul în care solicitantul dorește virarea banilor)
 • După caz (acte în copie + originale):
 • Acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul
 • Acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
 • Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situația în care copilul este declarat cu handicap

În cazul veniturilor realizate din activități independente (drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, venituri obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, conventii civile, contracte de comision sau alte venituri asimilate salariilor, venituri obținute ca Persoana Fizica Autorizată / Persoană Fizică Independentă.

 • Dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior(anii fiscali anterior) celui în care s-a născut copilul, corespunzător perioadei prevăzute de ordonanța de urgență (12 luni în ultimii 2 ani) eliberată de organele fiscale-declarația unică 212
 • Dovada intreruperii activitatii ( adeverinta eliberată de barou/ de ANAF/ rezoluția de la Camera de Comerț/act adițional/ act eliberat de către institutia competentă)
 • Adeverintă care sa cuprinda perioada în care au fost realizate veniturile și tabel explicit cu Venitul brut pe fiecare lună, Contributii sociale retinute (CAS, Somaj, etc) Impozitul reținut : se mentioneaza atât procentul reținut cât și valoarea acestuia, Venitul net pe fiecare luna, pentru anul nasterii copilului, pentru veniturile obtinute din drepturi de autor
 • Contractul de drepturi de autor ( copie și original )
 • Adeverință cu perioada și sumele încasate de la CAS sau declarație pe proprie răspundere cu privire la concediul de maternitate, dupa caz
 • Declarația celuilalt părinte privind concediul de maternitate unde este cazul
 • Dovada privind venitul calculat în vederea plății anticipate a impozitului/declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri pentru care legea nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului central, pentru veniturile realizate în anul anterior nașterii copilului.
 • Declarație pe propria răspundere că în anul următor va prezenta AJPIS,în termen de 30 de zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile realizate, eliberată de administrația financiară.

 

STIMULENT INSERȚIE FĂRĂ INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL

Tipizate stimulent fără ICC
Adeverinta angajator
Cerere stimulent
Declarație - transfer CNP electronic

ACTE NECESARE STIMULENT DE INSERȚIE ÎN CAZ DE RELUARE ACTIVITATE FĂRĂ CONCEDIU CREȘTERE COPIL

 • Opis (completat de solicitant)
 • Angajament (completat de solicitant)
 • Declarația tip (completată de solicitant)
 • Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
 • Cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție (semnată de ambii părinți)
 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Actele de identitate ale părinților (copie și original)
 • Certificatul de căsătorie (copie și original) în cazul părinților căsătoriți
 • În cazul veniturilor salariale
 • Anexa 2 (completată corect de angajator)
 • Adeverință cu perioada concediului de maternitate al mamei, în cazul în care depune tatăl dosar pentru obținerea stimulentului
 • În funcție de fiecare situație, pe lângă actele enumerate, se pot solicita și alte acte care să ateste condițiile de eligibilitate
 • Extras de cont ( dacă solicitantul dorește virarea banilor în cont bancar )
STIMULENT INSERȚIE DUPĂ INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL

Tipizate stimulent după ICC 
Cerere stimulent
Declarație - transfer CNP electronic

ACTE NECESARE STIMULENT DE INSERȚIE ÎN CAZ DE RELUARE ACTIVITATE DUPĂ CONCEDIU CREȘTERE COPIL

 • Opis (completat de solicitant)
 • Angajament (completat de solicitant)
 • Declarație (completată de celălalt părinte)
 • Declarația tip (completată de solicitant)
 • Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
 • Cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție (semnată de ambii părinți)
 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Actele de identitate ale părinților (copie și original)
 • Certificatul de căsătorie (copie și original) în cazul părinților căsătoriți
 • În cazul veniturilor salariale
 • Dovada reluării activității (decizie/dispoziție/ordin/act adițional)
 • În funcție de fiecare situație, pe lângă actele enumerate, se pot solicita și alte acte care să ateste condițiile de eligibilitate
 • Extras de cont ( dacă solicitantul dorește virarea banilor în cont bancar )
NOTIFICARE INTENȚIE DE A PLECA LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE (PARINTI CARE AU COPII MINORI IN INTRETINERE)

NOTIFICARE INTENTIE DE A PLECA LA MUNCA IN STRAINATE
DECLARATIE INTRETINERE MINORI CU PARINTI PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE

 • certificat de naştere și CI minor, dacă este cazul (copie + original);
 • CI (BI) al părintelui unic ȋntreţinător/ părinţilor care urmează să plece la muncă ȋn străinătate (copie+original);
 • certificatul de căsătorie a părinților minorului, (dacă e cazul) (copie+original);
 • certificatul de deces al părintelui decedat (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul de divorț (în situația în care părinții minorului sunt divorțați (dacă este cazul) (copie+original);
 • certificatul de căsătorie a părintelui recăsătorit (dacă este cazul) (copie+original);

Pentru persoana indicată/desemnată să se ocupe de intreținerea copilului/copiiilor pe perioada absenței părinților sau tutorelui:

 • CI (BI) (copie+original);
 • cazierul judiciar, în original;
 • adeverință medicală care să ateste că este clinic sănătos, "nu suferă de boli neuro-psihice, psihice sau cronice" şi că este "apt pentru îngrijire minor",(adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile), în original;
 • acte care să certifice situaţia financiară, materială, locativă a familiei (adeverinţă de salariat, talon de pensie, contract de închiriere, act de proprietate, etc.) (copie+original);
 • declaraţie pe propria răspundere că va asigura întreţinerea şi îngrijirea copilului/copiilor pe perioada lipsei părintelui/părinţilor din ţară;
ACTE NECESARE PENTRU REFERATUL DE ANCHETĂ SOCIALĂ SOLICITATĂ LA DIVORȚUL PRIN PROCEDURĂ NOTARIALĂ (ART. 375 - ART. 376 NOUL COD CIVIL)
 • solicitare de la biroul notarial în original şi copie după cererea de divorţ ȋnregistrată la biroul notarial;
 • certificat de naştere și CI minor, dacă este cazul (copie + original);
 • CI (BI) solicitanți(copie+original);
 • certificatul de căsătorie solicitanți (copie);
 • adeverință medicală pentru fiecare solicitant care să ateste că este clinic sănătos, "nu suferă de boli neuro psihice, psihice sau cronice", (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile), în original;
 • caziere judiciare ale solicitanților, în original;
 • acte care să certifice situaţia financiară, materială, locativă a părintelui rezident (adeverinţă de salariat, talon de pensie, contract de închiriere, act de proprietate, etc.) (copie + original);
ASISTARE PERSOANE VÂRSTNICE PENTRU ÎNCHEIERE CONTRACT DE ÎNTREŢINERE

ACTE NECESARE

 • Adresă din partea notariatului care să menționeze exact tipul de act care urmează a se încheia
 • Act de identitate – persoana vârstnică;
 • Talon pensie;
 • Act de proprietate a locuinței (unde este cazul și a actului de moștenire și a tuturor actelor care atestă proprietatea locuinței) ;
 • Certificat medical pentru persoana vârstnică emis de către Institutul Național de Medicină Legală <<Mina Minovici>>, din care să rezulte că are discernământ și poate încheia acte juridice;
 • Adeverințe de venit pentru beneficiarul contractului de întreținere (întreținător);
 • Act de identitate al întreținătorului;
ACTE NECESARE PENTRU NUMIRE CURATOR SPECIAL ÎN VEDEREA REPREZENTĂRII/ ASISTĂRII COPILULUI MINOR ÎN CONDIȚIILE ART.229 ALIN.32 DIN LEGEA NR.71/2011 PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A LEGII NR.287/2009 PRIVIND CODUL CIVIL
  • adresa notarului public prin care se solicită instituirea curatelei speciale și numirea unui curator special (persoană care să fie numită curator special) pentru a-l reprezenta sau asista pe minor la dezbaterea procedurii succesorale (original);
  • certificat de deces defunct (copie);
  • certificat de naştere și BI(CI) minor, dacă este cazul (copie + original);
  • declaraţia pe propria răspundere a minorului care a împlinit 14 ani prin care îşi exprimă acordul cu dezbaterea succesorală, instituirea curatelei speciale și cu numirea curatorului special, indicând numele acesteia, cnp-ul, domiciliul, precum și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc) (original);
  • CI (BI) părinte în viaţă/ tutore (copie + original);
  • certificat de căsătorie părinți (copie+original);
  • certificat de căsătorie părinte recăsătorit (dacă este cazul) (copie+original), dacă este cazul;
  • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul/convenția de divorț (în situația în care părinții minorului sunt divorțați (dacă este cazul) (copie+original);
  • sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul) (copie+original);
  • hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul) (copie+original);
  • declaraţia pe proprie răspundere areprezentantului legal al minorului prin care îşi exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii, instituirea curatelei speciale şi ca o anumită persoană să fie numită curator, indicând numele acesteia, cnp-ul, domiciliul, precum și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc) (original);
  • acte privind bunurile care fac obiectul succesiunii în favoarea minorului (acte de proprietate a bunurilor: contractul de vânzare, contractul de donație, sentința judecătorească definitivă, extras de cont sau alte documente din care să rezulte dreptul de proprietate, extrasul de carte funciara a imobilului, etc ) (original+copie);

  Pentru persoana care urmează să fie numită curator special

  • declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care urmează să fie numită curator special prin care își exprimă acordul pentru a reprezenta sau asista minorul la dezbaterea succesiunii, indicând și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc (persoana respectivă să nu fie parte concurentă la succesiune şi să fie din partea defunctului) (original);
  • CI (BI) a persoanei care urmează să fie numită curator special (copie+ original);
  • adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana care urmează să fie numită curator special este clinic sănătoasă, nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile) (original),
  • certificat de cazier judiciar pentru persoana care urmează să fie numită curator special (original);
PROGRAMUL GRĂDINIȚA SOCIALĂ

PROGRAMUL GRĂDINIȚA SOCIALĂ

Cerere gradinita socială

 

Programul Grădinița Socială a copiilor cu vârsta între 3-6 ani care provin din familii defavorizate socio-economic se acordă în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliul Local nr.136/22.08.2018.

a) Criterii de acces

Beneficiază de servicii sociale persoanele şi familiile care au copiii cu vârsta între 3-6 ani aflate în situaţii de dificultate, cu respectarea condiţiilor : cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reşedinţa în România, orașul Pantelimon, județul Ilfov, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene ori apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în orașul Pantelimon, județul Ilfov în următoarea ordine prioritară  :

a) copiii preșcolari care provin din familii care nu înregistrează niciun venit.
b) familiile beneficiare de venitul minim garant;
c) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;
d) familiile cu unul sau ambii părinți cu handicap accentuat sau grav;
e) familiile marginalizate social
f) familiile dezavantajate din punct de vedere educațional (un nivel de școlarizare foarte scăzut );
g) familiile dezavantajate care beneficiează de locuința socială sau de ajutor pentru plata chiriei unei locuințe.
h) părinții/reprezentanții legali al copilului care realizează venituri sub nivelul salariului minim net pe economie pe fiecare membru al familiei.

Orice persoană/familie aflată în situaţie de marginalizare socială, risc de marginalizare socială sau risc de separare a copilului de familia sa şi care se află în cel puţin două din următoarele situaţii :

a) nu are loc de muncă ;
b) nu are locuinţă în proprietate sau folosinţă;
c) locuieşte în condiţii improprii;
d) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii în întreţinere;
e) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav sau invaliditate gradul I;
f) are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav sau invaliditate gradul I.

b) Criterii de respingere

a) copiii preșcolari care provin din familii al cărui venit net lunar pe membru de familie depășește nivelul salariului minim net pe economie;
b) înregistrarea a peste 20 de absențe nemotivate ( alte motive decât cele medicale) în decursul a două luni calendaristice.

 c) Acte necesare (copie și original)

 • Cerere tip – anexa 2 la procedură;
 • Dovada inscrierii copilului la gradinita ;
 • Certificat de naștere copil (copie și original) ;
 • Cărțile de identitate ale părinților, reprezentanților legali pentru dovedirea domiciliului ;
 • Hotărâre divorț, încredințare copil, hotărâre de plasament;
 • Documente privind veniturile realizate de membrii familiei; ( adeverință salariu, talon șomaj, talon pensie, talon indemnizație handicap);
 • Declarație pe proprie raspundere că nu realizează venituri;
 • Certificat de handicap ( unde este cazul).

 d) Etapele privind accesul copiilor în programul Grădinița socială

 • Părintele / reprezentantul legal al copilului efectuează înscrierea conform procedurilor impuse de unitatea de învățământ;
 • Depunerea dosarului de înscriere în programul Grădinița socială la D.A.S. Pantelimon până la data de 20 august;
 • Efectuarea anchetei sociale de către D.A.S. Pantelimon până la data de      01 septembrie;
 • Informarea beneficiarilor de către directorul D.A.S. privind includerea copiilor în program până pe 08 septembrie;
 • Efectuarea centralizatorului cu toți copiii acceptați în program și transmiterea acestuia la Grădinița 1 până pe data 08 septembrie;
 • Înaintarea către D.A.S. Pantelimon a fișei de prezență lunară a copiilor până pe data de 05 ale lunii, pentru luna anterioară.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU MONITORIZARE RELAȚII PERSONALE CU COPILUL
 • cerere prin care părintele solicită monitorizarea relațiilor cu copilul;
 • BI(CI) pentru părintele care solicită monitorizarea relațiilor cu minorul;
 • certificat de naştere și CI minor, dacă este cazul (copie + original);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul/convenția de divorț (copie+original);
 • sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul) (copie+original);
 • Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul) (copie+original);
AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ

CERERE- AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ.

Serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone se încadrează în categoria serviciilor sociale de reconciliere a vieții de familie cu viața sa profesională.

Ajutorul financiar familiilor cu domiciliul/reședința pe raza orașului Pantelimon, județ Ilfov pentru plata serviciilor oferite de bonă se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local nr.98 din 7.05.2020.

Acte necesare:

 1. copie după documentul de identitate al persoanei;
 2. copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
 3. copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;
 4. adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de  impunere din partea organului fiscal central;
 5. copia documentului în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă în condiţiile art. 7 din Legea nr. 167/2014:

-  contractul individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone sau

-  certificatul constatator emis de Registrul Comerţului pentru persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone (activităţi de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, cod CAEN 8891, activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator casnic, cod CAEN 9700).

-  copia contractului de prestări servicii încheiat cu bona, persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone sau, după caz, copia contractului de prestări servicii încheiat de persoanele prevăzute cu persoana juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone;

 1. angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum ca aceste sume pot fi recuperate şi din alte drepturi plătite de agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială a judetului Ilfov.
 2. declaratie pe propria raspundere ca copilul nu este înscris la creşă/grădiniţă si ca solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă.
 3. alte documente, după caz.

Pentru persoanele care sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă și nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cererea este însoţită si de urmatoarele documente:

 • documentele doveditoare prevăzute la lit. a)-c) şi e)-h),
 • alte documente eliberate de Agentia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a judeţului Ilfov, respectiv a municipiului Bucuresti.
PRECIZĂRI

Direcția de Asistență Socială își rezervă dreptul de a solicita și alte informații, date și/sau documente în completarea dosarului/ cererii, în vederea respectării drepturilor/interesului superior al minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească.

Documentele se vor depune la sediul instituției din Bd. Biruinței nr.48-50, oraș Pantelimon, județ Ilfov, sau în format electronic prin poștă electronică folosind link-ul (adresa): https://daspantelimon.ro/contacteaza-ne/ .

La recepționarea de informații, date și/sau documente instituția noastră va furniza un număr de înregistrare, pe care va invităm să îl păstrați.

Un eventual refuz de a furniza informațiile, datele și/sau documentele solicitate în completarea dosarului/cererii atrage imposibilitatea institiuţiei, după caz, de a răspunde solicitării, de a soluționa cererea, de a furniza serviciile necesare sau de a realiza orice alte activităţi specifice instituţiei, etc.

Termen de soluționare: 30 de zile. Termenul de soluționare se va calcula din momentul în care vor fi îndeplinite condiţiile de mai sus, respectiv furnizarea tuturor datelor, informațiilor și/sau documentelor solicitate.

Datele cu caracter personal sunt utilizate, prelucrate, stocate și comunicate de către Direcția de Asistență Socială Pantelimon, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției, în condiţiile şi cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației naționale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Dreptul de acces la date, rectificare, ștergere, restricționarea si/sau opoziția prelucrării, în condițiile RGDP nr.679/2016, se poate exercita printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției noastre. De asemenea, vă informăm că vă puteți adresa unei autorități de supraveghere (ANSPDCP-www.dataprotection.ro) și/sau justiției pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Adresă: Bd. Biruinței nr.48-50, oraș Pantelimon, județ Ilfov
Telefon: 021.301.70.84; Fax: 021.310.22.60
E-mail: asistenta.sociala@das-pantelimon.ro

Program de lucru cu publicul:  Luni, Miercuri: 09:00-12:00, Marți, Joi: 12:00-15:00.

Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară
Telefon: 0754072079
E-mail: autoritatetutelara@das-pantelimon.ro

ACORDARE LAPTE PRAF
Lapte praf gratuitLaptele praf gratuit se acordă conform prevederilor Legii 321/2001.a) Cine poate beneficia?

 • Copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni.

b) De ce poate beneficia?

Laptele praf formula pentru sugari se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicul de familie, numai pentru copii cu vârste cuprinse între 0 si 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern şi care se încadrează în următoarele criterii:

 • cu mame care prezintă contraindicaţii ale alăptării (boli grave: tbc pulmonar activ, neoplazii, casexie, septicemie, boli psihice grave, scleroză în plăci, insuficienţă renală sau cardiacă, diabet zaharat decompensat, tireotoxicoză, mamă infectată cu HIV,  tratamente cu citostatice, diazepine, anticoagulante, radioizotopi, eclampsie);
 • copii sănătoşi la care se constată o creştere nesatisfăcătoare (sub limita inferioară a normalului vârstei), din cauza absenţei sau insuficienţei cantitative a laptelui matern.

c) Acte necesare:

 • Rețeta de la medicul de familie
 
Sari la conținut