Acte și formulare necesare (Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară)

FORMULARE

NOTIFICARE INTENȚIE DE A PLECA LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTE 
DECLARATIE INTREȚINERE MINORI CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE
DECLARAȚIE CURATOR SPECIAL
DECLARAȚIE PĂRINȚI/REPREZENTANT LEGAL (CURATELA SPECIALĂ)
DECLARAȚIE MINOR (CURATELE SPECIALĂ)
CERERE MONITORIZARE RELATII PERSONALE CU COPILUL
FIȘĂ DE SEMNALARE A CAZURILOR DE ABUZ, EXPLOATARE, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAȚIE A COPILULUI

DECLARAȚIE PERSOANĂ VÂRSTNICĂ (ASISTARE PERSOANĂ VÂRSTNICĂ ÎNCHEIERE ACTE)
DECLARAȚIE ÎNTREȚINĂTOR PERSOANĂ VÂRSTNICĂ

ACTE NECESARE LA NOTIFICAREA INTENȚIEI DE A PLECA LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE
 • certificat de naştere și CI minor, dacă este cazul (copie + original);
 • CI (BI) al părintelui unic ȋntreţinător/ părinţilor care urmează să plece la muncă ȋn străinătate (copie+original);
 • certificatul de căsătorie a părinților minorului, (dacă e cazul) (copie+original);
 • certificatul de deces al părintelui decedat (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul de divorț (în situația în care părinții minorului sunt divorțați (dacă este cazul) (copie+original);
 • certificatul de căsătorie a părintelui recăsătorit (dacă este cazul) (copie+original);

Pentru persoana indicată/desemnată să se ocupe de intreținerea copilului/copiiilor pe perioada absenței părinților sau tutorelui:

 • CI (BI) (copie+original);
 • cazierul judiciar, în original;
 • adeverință medicală care să ateste că este clinic sănătos, "nu suferă de boli neuro-psihice, psihice sau cronice" şi că este "apt pentru îngrijire minor",(adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile), în original;
 • acte care să certifice situaţia financiară, materială, locativă a familiei (adeverinţă de salariat, talon de pensie, contract de închiriere, act de proprietate, etc.) (copie+original);
 • declaraţie pe propria răspundere că va asigura întreţinerea şi îngrijirea copilului/copiilor pe perioada lipsei părintelui/părinţilor din ţară;
ACTE NECESARE PENTRU REFERATUL DE ANCHETĂ SOCIALĂ SOLICITATĂ LA DIVORȚUL PRIN PROCEDURĂ NOTARIALĂ (ART. 375 - ART. 376 NOUL COD CIVIL)
 • solicitare de la biroul notarial în original şi copie după cererea de divorţ ȋnregistrată la biroul notarial;
 • certificat de naştere și CI minor, dacă este cazul (copie + original);
 • CI (BI) solicitanți(copie+original);
 • certificatul de căsătorie solicitanți (copie);
 • adeverință medicală pentru fiecare solicitant care să ateste că este clinic sănătos, "nu suferă de boli neuro psihice, psihice sau cronice", (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile), în original;
 • caziere judiciare ale solicitanților, în original;
 • acte care să certifice situaţia financiară, materială, locativă a părintelui rezident (adeverinţă de salariat, talon de pensie, contract de închiriere, act de proprietate, etc.) (copie + original);
ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ASISTĂRII PERSOANELOR VÂRSTNICE PENTRU ÎNCHEIERE CONTRACT DE ÎNTREŢINERE

Pentru transmiţători:

 • cerere transmiţători (se solicită asistența unui reprezentant al autorităţii tutelare, se menţionează cu cine se încheie contractul de întreţinere, biroul notarial unde se încheie contractul, se va specifica cota din imobil care se transmite (construcții + teren), precum și toate aspectele ce țin de transmiterea bunurilor, de exemplu: nudă proprietate, păstrarea dreptului de uzufruct viager, interdicție de înstrăinare/grevare ș. a. și un număr de telefon de contact);
 • CI (BI) (copie + original);
 • certificat naștere (original+ copie);
 • certificat de căsătorie (original+ copie);
 • certificat deces soţ/soţie, după caz (original+ copie);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul/convenția de divorț (original+ copie);
 • cupon pensie pe ultima lună (copie + original);
 • documente proprietate imobil (copie + original);
 • extras CF de informare pentru imobilul transmis (să nu fie mai vechi de o lună), în original;
 • certificat  medical  pentru persoana vârstnică emis  de  către   Institutul Naţional de Medicină Legală « Mina Minovici », din  care  să  rezulte  că  este "în deplinătatea facultăţilor mintale" sau "au discernământ" şi poate încheia acte juridice ( în original);

    Pentru dobânditori:

 • CI (BI) (copie + original);
 • certificat naștere (original+copie);
 • certificat căsătorie (original +copie);
 • certificat deces soţ/soţie, după caz (original+ copie);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul/convenția de divorț (original+ copie);
 • certificat de cazier judiciar (original);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice că dobânditorii sunt "clinic sănătoși, nu suferă de boli psihice, neuropsihice sau cronice" și că sunt "apți pentru îngrijire persoană vârstnică", (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile), în original;
 • adeverinţă de venit, cu mențiunea că sunt încadrați în muncă pe perioadă nedeterminată și cuantumul venitului lunar /Cupon pensie pe ultima lună (copie + original);
ACTE NECESARE PENTRU NUMIRE CURATOR SPECIAL CARE SĂ REPREZINTE/ASISTE MINORUL/ INTERZISUL JUDECĂTORESC LA DEZBATEREA SUCCESORALĂ
 • adresa notarului public prin care se solicită instituirea curatelei speciale și numirea unui curator special (persoană care să fie numită curator special) pentru a-l reprezenta sau asista pe minor/persoana pusă sub interdicție judecătorească la dezbaterea succesorală, cu menționarea masei succesorale (activ și pasiv) (original);
 • certificat de deces defunct (copie);
 • certificat de naştere și BI(CI) minor/ persoană pusă sub interdicție judecătorească, dacă este cazul (copie + original);
 • declaraţia pe propria răspundere a minorului care a împlinit 14 ani prin care îşi exprimă acordul cu dezbaterea succesorală, instituirea curatelei speciale și cu numirea curatorului special, indicând numele acesteia, cnp-ul, domiciliul, precum și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc) (original);
 • CI (BI) părinte în viaţă/ tutore (copie + original);
 • certificat de căsătorie părinți (copie+original);
 • certificat de căsătorie părinte recăsătorit (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul/convenția de divorț (în situația în care părinții minorului sunt divorțați (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul) (copie+original);
 • hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentinţa de punere sub interdicţie judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă (copie+original);
 • sentință de numire tutore irevocabilă/ dispoziţia de numire tutore, după caz (copie+original);
 • declaraţia pe proprie răspundere areprezentantului legal al minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească prin care îşi exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii, instituirea curatelei speciale şi ca o anumită persoană să fie numită curator, indicând numele acesteia, cnp-ul, domiciliul, precum și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc) (original);
 • acte privind bunurile care fac obiectul succesiunii în favoarea minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească (acte de proprietate a bunurilor: contractul de vânzare, contractul de donație, sentința judecătorească definitivă, extras de cont sau alte documente din care să rezulte dreptul de proprietate, extrasul de carte funciara a imobilului, etc ) (original+copie);

Pentru persoana care urmează să fie numită curator special

 • CI (BI) a persoanei care urmează să fie numită curator special (copie+ original);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana care urmează să fie numită curator special este clinic sănătoasă, nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile) (original)/ certificat  medical  pentru persoana vârstnică care urmează să fie numită curator, emis  de  către   Institutul Naţional de Medicină Legală « Mina Minovici », din  care  să  rezulte  că  este "în deplinătatea facultăţilor mintale" sau "are discernământ" şi poate asista/reprezenta minorul/persoana pusă sub interdicție judecătorească, (original);
 • certificat de cazier judiciar pentru persoana care urmează să fie numită curator special (original);
 • declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care urmează să fie numită curator special prin care își exprimă acordul pentru a reprezenta sau asista minorul, respectiv pentru a reprezenta persoana pusă sub interdicţie judecătorească la dezbaterea succesiunii, indicând și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc (persoana respectivă să nu fie parte concurentă la succesiune şi să fie din partea defunctului) (original);
ACTE NECESARE PENTRU NUMIRE CURATOR SPECIAL CARE SĂ REPREZINTE/ASISTE MINORUL/ INTERZISUL JUDECĂTORESC LA ÎNCHEIEREA ACTELOR DE DISPOZIȚIE
 • adresa notarului public prin care se solicită instituirea curatelei speciale și numirea unui curator special (persoană care să fie numită curator special) pentru a-l reprezenta sau asista pe minor/persoana pusă sub interdicție judecătorească) la încheierea actelor de dispoziție (original);
 • certificat de naştere şi CI (BI) minor/persoană pusă sub interdicţie judecătorească, după caz, (copie+ original);
 • declaraţia minorului care a împlinit 14 ani prin care îşi exprimă acordul cu vânzarea, instituirea curatelei speciale și cu numirea curatorului special, indicând numele acesteia, cnp-ul, domiciliul, (original);
 • CI (BI) pentru reprezentant legal al minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească, după caz ( copie+original);
 • certificat de deces pentru părintele decedat, dacă este cazul (copie+ original);
 • certificat de moştenitor dacă este cazul (copie+original);
 • certificat de căsătorie părinți (copie+original);
 • certificat de căsătorie părint recăsătorit (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul/convenția de divorț (în situația în care părinții minorului sunt divorțați (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentinţa civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul) (copie+original);
 • hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentinţa de punere sub interdicţie judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă (copie+original);
 • sentința de numire tutore rămasă definitivă și irevocabilă/ dispoziţia de numire tutore (copie+original)
 • declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească prin care își exprimă acordul privind încheierea actelor de dispoziție, precum și cu privire la instituirea curatelei speciale și numirea curatorului special (indicând numele, prenumele, cnp-ul și domiciliul acesteia) pentru a reprezenta sau asista minorul/ persoana pusă sub interdicție judecătorească, la perfectarea actelor (original/ autentificată);
 • documente privind bunurile ce fac obiectul actelor de dispoziție (contractul de vânzare, contractul de donație, sentința judecătorească definitivă, sau alte documente din care să rezulte dreptul de proprietate, extrasul de carte funciară a bunului (să nu fie mai vechi de o lună), certificat de atestare fiscală, carte de identitate pentru autoturism, raport de evaluare pentru bunul (nu mai vechi de o lună), etc (copie + original);
 • extras de cont bancar pentru cont deschis la o instituţie de credit pe numele minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească (original+copie);

Pentru persoana care urmează să fie numită curator special

 • CI (BI) a persoanei care urmează să fie numită curator (copie+ original);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana care urmează să fie numită curator este clinic sănătoasă, nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile) (original)/ certificat  medical  pentru persoana vârstnică care urmează să fie numită curator, emis  de  către   Institutul Naţional de Medicină Legală « Mina Minovici », din  care  să  rezulte  că  este "în deplinătatea facultăţilor mintale" sau "are discernământ" şi poate asista/reprezenta minorul/persoana pusă sub interdicție judecătorească, (original);
 • certificat de cazier judiciar pentru persoana care urmează să fie numită curator (original);
 • declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care urmează să fie numită curator special prin care își exprimă acordul pentru a reprezenta sau asista minorul, respectiv pentru a reprezenta persoana pusă sub interdicţie judecătorească la perfectarea actelor (original/ autentificată);
ACTE NECESARE PENTRU NUMIRE CURATOR SPECIAL PENTRU REPREZENTAREA PERSOANEI A CĂREI INTERDICŢIE A FOST CERUTĂ, PRECUM ŞI PENTRU ADMINISTRAREA BUNURILOR ACESTEIA ÎN CAZ DE NEVOIE ŞI PÂNĂ LA SOLUŢIONAREA CERERII DE PUNERE SUB INTERDICŢIE JUDECĂTOREASCĂ

Pentru persoana ce va fi pusă sub interdicție:

 • declaraţia persoanei reprezentante din familia persoanei ce urmează a fi pusă sub interdicție judecătorească, indicând calitatea vis-a-vis de persoana ce va fi pusă sub interdicție, prin care solicită și îți dă acordul ca ca o anumită persoană să fie numită curator special pentru a reprezenta bolnavul/ persoana ce va fi pusă sub interdicție judecătorească până la punerea sub interdicție judecătorească, se va indica numele și domiciliul persoanei propuse pentru a fi curator special (se va nota un număr de telefon pentru contact).
 • certificatul de grefă (dovada că pe rolul instanţei este deschis dosar având ca obiect: punerea sub interdicţie), în original;
 • certificat naştere persoana ce va fi pusă sub interdicție judecătorească (copie+ original);
 • CI/BI persoana ce va fi pusă sub interdicție judecătorească (copie+ original);
 • certificat căsătorie, sentință de divorț rămasă definitivă și irevocabilă pentru persoana ce va fi pusă sub interdicție judecătorească (după caz) (copie+ original);
 • certificat handicap pentru persoana ce va fi pusă sub interdicție judecătorească (după caz) (copie+ original);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice diagnosticul persoanei ce va fi pusă sub interdicție judecătorească/ Ultimul bilet de ieşire din spital persoana ce va fi pusă sub interdicție judecătorească (copie+ original);
 • documente care să ateste toate veniturile și bunurile persoanei ce va fi pusă sub interdicție (ex. cupon pensie, cupon indemnizație, extras de cont la zi, contract de vanzare-cumpărare, ș. a. după caz), (copie+ original);

Pentru curator special :

 • CI (BI) a persoanei care urmează să fie numită curator (copie+ original);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana care urmează să fie numită curator este clinic sănătoasă, nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile) (original)/ certificat  medical  pentru persoana vârstnică care urmează să fie numită curator, emis  de  către   Institutul Naţional de Medicină Legală « Mina Minovici », din  care  să  rezulte  că  este "în deplinătatea facultăţilor mintale" sau "are discernământ" şi poate fi numit curator special pentru persoana ce urmează a fi pusă sub interdicție judecătorească, (original);
 • certificat de cazier judiciar pentru persoana care urmează să fie numită curator (original);
 • declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care urmează să fie numită curator special prin care își exprimă acordul să fie numit curator special pentru a reprezenta interesele bolnavului precum și pentru îngrijirea și administrarea bunurilor acesteia până la soluţionarea cauzei privind punerea sub interdicţie judecătorească şi numirea tutorelui.
ACTE NECESARE PENTRU MONITORIZARE RELAȚII PERSONALE CU COPILUL
 • cerere prin care părintele solicită monitorizarea relațiilor cu copilul;
 • BI(CI) pentru părintele care solicită monitorizarea relațiilor cu minorul;
 • certificat de naştere și CI minor, dacă este cazul (copie + original);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul/convenția de divorț (copie+original);
 • sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul) (copie+original);
 • Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul) (copie+original);
PRECIZĂRI

Direcția de Asistență Socială își rezervă dreptul de a solicita și alte informații, date și/sau documente în completarea dosarului/ cererii, în vederea respectării drepturilor/interesului superior al minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească.

Documentele se vor depune la sediul instituției din Bd. Biruinței nr.48-50, oraș Pantelimon, județ Ilfov, sau în format electronic prin poștă electronică folosind link-ul (adresa): https://daspantelimon.ro/contacteaza-ne/ .

La recepționarea de informații, date și/sau documente instituția noastră va furniza un număr de înregistrare, pe care va invităm să îl păstrați.

Un eventual refuz de a furniza informațiile, datele și/sau documentele solicitate în completarea dosarului/cererii atrage imposibilitatea institiuţiei, după caz, de a răspunde solicitării, de a soluționa cererea, de a furniza serviciile necesare sau de a realiza orice alte activităţi specifice instituţiei, etc.

Termen de soluționare: 30 de zile. Termenul de soluționare se va calcula din momentul în care vor fi îndeplinite condiţiile de mai sus, respectiv furnizarea tuturor datelor, informațiilor și/sau documentelor solicitate.

Datele cu caracter personal sunt utilizate, prelucrate, stocate și comunicate de către Direcția de Asistență Socială Pantelimon, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției, în condiţiile şi cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației naționale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Dreptul de acces la date, rectificare, ștergere, restricționarea si/sau opoziția prelucrării, în condițiile RGDP nr.679/2016, se poate exercita printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției noastre. De asemenea, vă informăm că vă puteți adresa unei autorități de supraveghere (ANSPDCP-www.dataprotection.ro) și/sau justiției pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Adresă: Bd. Biruinței nr.48-50, oraș Pantelimon, județ Ilfov
Telefon: 021.301.70.84; Fax: 021.310.22.60
E-mail: asistenta.sociala@das-pantelimon.ro

Program de lucru cu publicul:  Luni, Miercuri: 09:00-12:00, Marți, Joi: 12:00-15:00.

Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară
Telefon: 0754072079
E-mail: autoritatetutelara@das-pantelimon.ro

 
Sari la conținut