Acte și formulare necesare (Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară)

 

Acte și formulare necesare (Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară)

NOTIFICARE INTENȚIE DE A PLECA LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE
DECLARAȚIE ÎNTREȚINERE MINORI CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

DARE DE SEAMĂ
ANEXE DARE DE SEAMĂ
DECLARATIE TUTORE

FIȘĂ DE SEMNALARE  A CAZURILOR DE ABUZ, EXPLOATARE, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAȚIE A COPILULUI

ACTE NECESARE LA NOTIFICAREA INTENȚIEI DE A PLECA LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE
 • copii după actul/ actele de identitate ale părintelui unic ȋntreţinător/ părinţilor care urmează să plece la muncă ȋn străinătate;
 • copie după actul/ actele de naştere ale copilului/ copiilor lăsaţi ȋn ţară;
 • copie după Hotărârea judecătorească de divorţ/ Certificat de deces (dacă este cazul).
 • alte acte solicitate de reprezentantul DAS PANTELIMON pentru a dovedi respectarea interesului superior al copilului.

Pentru persoana indicată/desemnată să se ocupe de întreținerea copilului/copiilor pe perioada absenței părinților sau tutorelui:

 • copie acte de identitate ;
 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste că este clinic sănătos, "nu suferă de boli psihice sau cronice" şi că este "apt pentru îngrijire minor";
 • copie acte care să certifice situaţia financiară, materială, locativă a familiei (adeverinţă de salariat, talon de pensie, adeverinţă de la Agenţia de Ocupare a Forţelor de Muncă – în cazul persoanelor aflate în şomaj, adeverinţă eliberată de Administraţia financiară pentru persoanele fără venit, contract de inchiriere, act de proprietate, etc.);
 • declaraţie pe propria răspundere că va asigura întreţinerea şi îngrijirea copilului/copiilor pe perioada lipsei părintelui/părinţilor din ţară;

Menţionăm că:

Persoanele care au copii minori în îngrijire şi vor să plece la muncă în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie Direcției de Asistenţă Socială a orașului Pantelimon cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.

Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție (dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încat potrivit legii să fie considerată infracțiune) și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

Notificarea trebuie să conțină, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de întreținerea copilului/copiilor pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz.

Persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă, adică să fie rudă până la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul, se efectuează de către instanța de tutelă. Acordul persoanei desemnate se exprimă de către aceasta, personal, în fața instanței.

Dovada eliberată de D.A.S. Pantelimon nu se constituie ȋn ȋmputernicire acordată persoanei ȋn grija căreia rămân copii pentru a-i reprezenta. Este astfel obligatorie confirmarea persoanei ȋn grija căreia va rămâne minorul de către instanţa de judecată, sentinţa asigurând delegarea autorităţii parentale pe o perioadă de maxim 1 an.

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR / PĂRINȚILOR CARE PLEACĂ LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

Potrivit Legii 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare părinții/persoanele care au copii minori în îngrijire şi vor să plece în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie serviciul public de asistenţă socială de care aparţin (din raza unde au domiciliul), respectiv DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara şi să desemneze o persoană care se va ocupa de copii.

Notificarea trebuie sa contina, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz.

Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie (daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii sa fie considerata infractiune) si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.

Persoana desemnată trebuie sa faca parte din familia extinsă, adică sa fie rudă până la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul, se efectuează de către instanța de tutelă. Acordul persoanei desemnate se exprimă de către aceasta, personal, în fața instanței.

Aceeași procedură este aplicabilă și tutorelui, precum și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat.

EXTRAS

din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

SECTIUNEA a 4-a: Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinatate

Art. 104

(1)Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.

(2)Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.

(3)Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4)Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Art. 105

(1)Persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil.

(2)Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni.

(3)Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată potrivit art. 104 alin. (3).

(4)Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei.

(5)La cerere se ataşează acte din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).

(6)Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia.

(7)Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea.

(8)Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), după ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul.

(9)Instanţa de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorităţii părinteşti.

Art. 106

Autorităţile administraţiei publice locale, prin intermediul serviciilor de asistenţă socială, pot iniţia, în limita prevederilor bugetului de stat sau ale bugetelor locale şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzute cu această destinaţie, campanii de informare a părinţilor, în vederea:

 • conştientizării de către părinţi a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate;
 • informării părinţilor cu privire la obligaţiile ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în străinătate.

Art. 107

Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi serviciile de care aceştia pot beneficia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 108

Serviciul public de asistenţă socială şi centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională au obligaţia de a dezvolta servicii de consiliere specializată destinate copilului care a revenit în ţară, după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.

 

ACTE NECESARE PENTRU ANCHETA SOCIALĂ SOLICITATĂ LA DIVORȚUL PRIN PROCEDURĂ NOTARIALĂ (ART. 375 - ART. 376 NOUL COD CIVIL)
 • solicitare de la biroul notarial şi copie după cererea de divorţ ȋnregistrată la biroul notarial;
 • copii după actele de identitate ale solicitanţilor;
 • adeverință medicală pentru fiecare solicitant care să ateste că este clinic sănătos, "nu suferă de boli psihice sau cronice" ;
 • caziere judiciare ale solicitanților;
 • copii după certificatele de naştere ale minorilor;
 • copie acte care să certifice situaţia financiară, materială, locativă a părintelui rezident (adeverinţă de salariat, talon de pensie, adeverinţă de la Agenţia de Ocupare a Forţelor de Muncă – în cazul persoanelor aflate în şomaj, adeverinţă eliberată de Administraţia financiară pentru persoanele fără venit, contract de închiriere, act de proprietate, etc.);
 • alte acte solicitate de reprezentantul D.A.S. Pantelimon pentru a dovedi respectarea interesului superior al copilului.

Menţionăm că la momentul ȋntrevederii este obligatorie prezenţa copilului care a ȋmplinit 10 ani, conform art. 264 Noul Cod Civil “ȋn procedurile administrative sau judiciare care ȋl privesc, ascultarea copilului care a ȋmplinit vârsta de 10 ani este obligatorie”.

ACTE NECESARE PENTRU CONTRACT DE ÎNTREȚINERE

Pentru transmiţători:

 • Cerere transmiţători (se solicită asistenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare, se menţionează cu cine se încheie contractul de întreţinere, biroul notarial unde se încheie contractul şi un număr de telefon de contact);
 • BI(CI) (copie);
 • Cupon pensie pe ultima lună;
 • Extras CF de informare pentru imobilul transmis (să nu fie mai vechi de o lună);
 • Adeverinţa medicală în care să se specifice că transmiţătorii sunt "în deplinătatea facultăţilor mintale" sau "au discernământ";

Pentru dobânditori:

 • BI(CI) ;
 • Adeverinţă de venit/Cupon pensie pe ultima lună;
 • Adeverinţa medicală în care să se specifice că dobânditorii "nu suferă de boli psihice sau cronice" şi că sunt "apţi pentru îngrijire persoană vârsnică";

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul D.A.S. PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor persoanelor vârstnice.

 

ACTE NECESARE SUCCESIUNE MINORI ȘI BOLNAVI PUȘI SUB INTERDICȚIE
 • adresa notarului public prin care se solicită dezbaterea succesiunii şi numirea unui curator special;
 • certificat de deces( copie);
 • declaraţie curator special pentru a reprezenta sau asista minorul la dezbaterea succesiunii respectiv pentru a reprezenta persoana pusă sub interdicţie la dezbaterea succesiunii (persoana respectivă să nu fie parte concurentă la succesiune şi să fie din partea defunctului).
 • declaraţie curator special pe propria răspundere privind calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct şi persoana reprezentată pe linie de rudenie, afin etc.
 • BI(CI) curator special (copie);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana desemnată curator nu suferă de boli psihice;
 • adeverinţă medicală din care să se ateste starea sănătăţii bolnavului, care se impune curatela,

În cazul dezbateri succesiunii pentru minori ca urmare a decesului unui părinte:

 • certificat de naştere minor sau CI dacă este cazul( copie);
 • declaraţia minorului care a împlinit 10 ani prin care îşi exprimă acordul cu succesiunea;
 • BI(CI) părinte în viaţă (copie);
 • declaraţia părintelui în viaţă (prin care îşi exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii şi ca o anumită persoană să fie numită curator special);

În cazul dezbaterii succesiunii pentru bolnavi puşi sub interdicţie:

 • BI(CI) bolnav (copie);
 • BI (CI) tutore (copie);
 • sentinţa de punere sub interdicţie devenită irevocabilă (copie);
 • dispoziţia de numire tutore (copie);
 • declaraţie tutore (prin care îşi exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii şi ca o anumită persoană să fie numită curator);

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului minorului sau al bolnavilor puși sub interdicție.

 

ACTE NECESARE PENTRU CUMPĂRARE BUNURI PE NUMELE MINORULUI/PERSOANEI PUSE SUB INTERDICȚIE JUDECĂTOREASCĂ
 • adresa notarului public prin care se solicită autorizarea încheierii actului de vânzare-cumpărare şi a numirii unui curator special;
 • certificat de naştere şi CI minor/persoană interzisă (copie);
 • acordul părinţilor/tutorelui privind cumpararea imobilului sau unei cote din acesta pe numele minorului/persoanei interzise şi ca o anumită persoană să fie desemnată curator special să reprezinte sau să asiste minorul/persoana interzisă, la perfectarea actelor de vânzare - cumpărare (se va specifica că vânzarea-cumpărarea se face cu acordul părţilor);
 • declaraţia părinţilor/tutorelui cu privire la provenienţa sumei de bani cu care se cumpără imobilul/cotă din imobil;
 • BI(CI) pentru părinţi/tutore( copie);
 • declaraţia minorului care a împlinit 10 ani prin care îşi exprimă acordul la cumpărăre;
 • extras de carte funciară pentru imobilul cumpărat (să nu fie mai vechi de o lună);
 • o persoană care să fie numită curator special pentru a-l reprezenta sau asista pe minor/persoana interzisă la perfectarea actelor de vânzare-cumpărare;
 • BI(CI) curator special (copie);
 • declaraţie curator special (îşi exprimă acordul să reprezinte sau să asiste minorul/persoana interzisă, la perfectarea actelor de vânzare-cumpărare);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana; desemnată curator nu suferă de boli psihice;
 • cazier judiciar al persoanei desemnate curator special.

În cazul în care imobilul se cumpără din banii minorului se vor depune şi următoarele documente:

 • raport de evaluare pentru bunul cumpărat (dacă se cumpără integral sau în cote din banii minorului/persoanei puse sub interdicție judecătorească);
 • extrasul de cont pentru suma de bani deţinută de minor/persoana interzisă;
 • cererea reprezentantului legal/tutorelui prin care solicită retragerea sumei de bani din contul minorului/persoanei interzise deschis la o instituţie de credit, dacă este cazul.

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului minorului sau al bolnavilor puși sub interdicție

 

ACTE NECESARE PENTRU VÂNZĂRI DE IMOBILE, AUTOTURISME, ACȚIUNI MINORI/BOLNAVI PUȘI SUB INTERDICȚIE JUDECĂTOREASCĂ
 • adresa notarului public prin care se solicită vânzarea şi numirea unui curator special;
 • certificat de naştere şi CI minor/bolnav pus sub interdicţie (copie);
 • Certificat de deces pentru părintele decedat, dacă este cazul (copie);
 • certificat de moştenitor dacă este cazul (copie);
 • acordul reprezentantului legal al minorului/bolnavului privind vânzarea cotei deţinute de minor/bolnav (se va specifica că vânzarea se face cu acordul părţilor);
 • BI(CI) pentru părintele în viaţă/ tutorelui bolnavului, după caz ( copie);
 • sentinţa de punere sub interdicţie judecătorească devenită irevocabilă (copie);
 • dispoziţia de numire tutore;
 • declaraţia minorului care a împlinit 10 ani prin care îşi exprimă acordul cu vânzarea;
 • copie după Certificat de Atestare Fiscală;
 • extras de carte funciară pentru imobil (să nu fie mai vechi de o lună);
 • carte de identitate pentru autoturism (copie) ;
 • raport de evaluare pentru imobilul sau autoturismul care se vinde (emis la o data apropiată depunerii documentației);
 • extras de cont de la Depozitarul Central societate pe acțiuni, membră a grupului Bursa de Valori București, din care să rezulte valoarea nominală a fiecărei acțiuni deținute de persoana ocrotită;
 • o persoană care să fie numită curator special pentru a-l reprezenta sau asista pe minor/bolnav la perfectarea actelor de vânzare cumpărare;
 • Bi(CI) curator (copie);
 • declaraţie curator special (îşi exprimă acordul să reprezinte sau să asiste minorul/bolnavul, la perfectarea actelor de vânzare - cumpărare);
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să se specifice că persoana desemnată curator special nu suferă de boli psihice;
 • cazier judiciar al persoanei desemnate curator special

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului minorului sau al bolnavilor puși sub interdicție

Sumele de bani obţinute vor fi depuse într-un cont deschis la o instituţie de credit pe numele minorului/bolnavului şi nu pot fi retrase fără autorizarea prealabilă a autorităţii tutelare.

Dacă imobilul vândut reprezintă singura locuință a minorului/bolnavului, vânzarea se va putea face doar concomitent cu cumpărarea unui alt imobil sau a unei cote corespunzătoare pe numele minorului/bolnavului.

În cazul în care concomitent cu vânzarea imobilului proprietatea minorului/bolnavului se cumpără un alt imobil pe numele acestuia este necesar și extras CF și raport de evaloare pentru imobilul ce se va cumpăra pe numele minorului/bolnavului.

Dacă pentru cumpărarea imobilului se folosesc sume de bani ale minorului/bolnavului este necesară autorizarea autorităţii tutelare pentru folosirea acestor sume cu cerere prealabilă din partea reprezentantului legal al minorului/tutorelui bolnavului în anexa documentaţiei depuse.

ACTE NECESARE RETRAGERE SUMĂ DEPUSĂ LA INSTITUȚIE DE CREDIT PE NUMELE MINORULUI SAU A BOLNAVULUI PUS SUB INTERDICȚIE
 • Cererea părintelui (a tutorelui) prin care solicită retragerea sumei de bani cu motivarea cererii;
 • Certificat de naștere și CI minor/bolnav (copie + original);
 • BI(CI) părinte/tutore (copie + original);
 • Sentința civilă de punere sub interdicție judecătorească și numirea tutorelui (copie + original);
 • Extras de cont la zi, în original;
 • 3 oferte de preț de pe piață pentru articolul care se cumpără;

 

Dacă sumele de bani vor fi utilizate pentru renovarea sau modernizarea unui imobil proprietatea minorului sau bolnavului pus sub interdicție se vor depune și:

 • extras CF pentru imobilul respectiv (să nu fie mai vechi de o lună), în original;
 • un deviz cu valoarea estimativă a lucrărilor de renovare și modernizare.

 

Autorizarea se va da numai dacă actul răspunde unei nevoi sau reprezintă un folos neîndoielnic pentru persoana ocrotită.

 

Sumele de bani pot fi folosite doar în interesul minorului sau a bolnavului pus sub interdicție judecătorească și vor fi justificate de către reprezentantul legal/tutore prin notificarea Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară din cadrul Direcției de Asistență Socială Pantelimon cu facturi, chitanțe aferente lucrării respective, motiv pentru care tutorele/reprezentantul legal va anexa declarație în scris sub sancțiunea falsului în declarații prevăzută de lege că va depune în original după achiziție sau efectuarea lucrărilor, chitanțe, facturi doveditoare cu sumele utilizate pentru care a primit autorizare.

ACTE NECESARE DESCĂRCARE DE GESTIUNE GENERALĂ (PERSOANĂ DEVENITĂ MAJORĂ / PERSOANĂ INTERZISĂ)
 • cererea tutorelui prin care solicită descărcarea de gestiune având în vedere cauza încetării tutelei însoţită de darea de seamă detaliată care trebuie să cuprindă situaţia veniturilor şi cheltuielilor pe ultimii ani făcute cu bolnavul (să indice activul şi pasivul).
 • Sentinţa Civilă prin care se constată încetată tutela;
 • BI tutore(copie);
 • act care atestă cauza încetării tutelei;
 • documente care atestă veniturile minorului/bolnavului pe anul în curs;
 • facturi şi chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea minorului/bolnavului pe lunile anului în curs până la data încetării tutelei ( ex. facturi şi chitanţe de utilităţi, alimente, medicamente, etc.).

În cazul în care darea de seamă generală este întocmită de moştenitorii legali ai tutorelui, se va depune copie după CI moştenitori precum şi documente care să ateste calitatea moştenitorilor (certificate de căsătorie, certificate de naştere etc.)

ACTE NECESARE DESCĂRCARE DE GESTIUNE ANUALĂ (PERSOANĂ DEVENITĂ MAJORĂ / PERSOANĂ INTERZISĂ)
 • Cererea tutorelui prin care solicită descărcarea de gestiune anuală, indicând locuința în fapt (dacă este cazul), însoțită de darea de seamă anuală detaliată care trebuie să cuprindă situația veniturilor și cheltuielilor pe anul precedent, făcute cu minorul / bolnavul. A se vedea formularul tipizat;
 • BI/CI tutore (copie + original);
 • BI/CI bolnav / minor (copie + original);
 • Documente care atestă veniturile minorului / bolnavului pe anul precedent (ex.: cupon pensie, alocație, indemnizație, extras de cont, etc. după caz, pe lunile ianuarie / iunie / decembrie, an precedent sau luni apropiate celor indicate) (copie + original);
 • Facturi și chitanțe care să justifice cheltuielile făcute cu întreținerea minorului / bolnavului pe anul precedent (ex. facturi și chitanțe de utilități, alimente, medicamente, diverse, etc., pe lunile ianuarie / iunie / decembrie, an precedent sau luni apropiate celor indicate) (copie + original);
 • declarație pe propria răspundere sub sancțiunea falsului în declarații prevăzută de lege a tutorelui cu privire la cu privire la modul cum a fost cheltuite și administrate veniturile și bunurile minorului/bolnavului.

 

MENȚIUNE: Tutorele are obligația să păstreze toate documentele care justifică veniturile și cheltuielile cu minorul/bolnavul pentru a da socoteală oricând la solicitările autorității tutelare / instanței de judecată, sau pentru descărcarea de gestiune generală în cazul în care încetează tutela.

ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENȚĂ MINOR / BOLNAV PUS SUB INTERDICȚIE ȘI TUTORE

Pentru minor / bolnav :

 • Sentinţa Civilă de punere sub interdicţie judecătorească şi numirea unui tutore/instituire tutelă minor şi numirea unui tutore (devenită irevocabilă);
 • CI/BI /minor/bolnav(copie);
 • certificat naştere minor/bolnav;
 • certificat căsătorie bolnav, după caz;
 • certificat handicap minor/bolnav, după caz;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte diagnosticul/Bilet ieşire din spital;
 • documente care să ateste toate veniturile lunare minorului/bolnavului şi extras de cont cu sumele de bani aflate într-un cont deschis pe numele minorului/bolnavului (după caz);
 • act care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile (CF- să nu fie mai vechi de o lună, talon autoturism, certificat acţiuni etc);
 • declaraţie tutore cu privire la toate bunurile pe care le deţine minorul/bolnavul (bunuri mobile/imobile) precum şi care fac obiectul veniturilor minorului/bolnavului.

Pentru tutore :

 • CI/BI (copie);
 • certificat naştere(copie);
 • certificat căsătorie (copie) ,după caz
 • certificat handicap, după caz
 • adeverinţă de venit/ultimul cupon de pensie,după caz;

 

În primele 30 de zile ale anului, tutorele va depune:

 • Dare de seama anuală (modelul tipizat se ia de la D.A.S şi se completează de tutore) detaliată asupra modului cum au fost administrate bunurile şi veniturile minorului/bolnavului;
 • Documente care să ateste veniturile lunare ale minorului/bolnavului pentru lunile ianuarie, iunie, decembrie;
 • Facturi şi chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea minorului/bolnavului (ex. facturi şi chitanţe de utilităţi, alimente, medicamente, etc.

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul D.A.S Pantelimon, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului minorului sau al bolnavilor puși sub interdicție

ACTE NECESARE ELIBERARE DIN SARCINA TUTELEI ȘI DESCĂRCARE DE GESTIUNE
 • cererea tutorelui prin care solicită descărcarea de gestiune având în vedere decesul bolnavului;
 • Sentinţa Civilă de eliberare din sarcina tutelei.
 • BI tutore(copie);
 • certificat deces bolnav;
 • dare de seama generală detaliată asupra modului cum au fost administrate bunurile şi veniturile bolnavului (cheltuielile efectuate lunar cu întreţinerea bolnavului);
 • ultimul cupon de pensie al bolnavului;
 • facturi şi chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea bolnavului (ex. facturi şi chitanţe de utilităţi, alimente, medicamente, etc).

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului minorului sau al bolnavilor puși sub interdicție

 

ACTE NECESARE CURATOR SPECIAL PENTRU BOLNAV CE VA FI PUS SUB INTERDICȚIE

Pentru bolnav :

 • copie după Certificatul de grefă (dovada că pe rolul instanţei este deschis dosar având ca obiect: punerea sub interdicţie);
 • CI/BI bolnav(copie);
 • certificat naştere bolnav;
 • certificat căsătorie bolnav (după caz);
 • certificat handicap bolnav (după caz);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice diagnosticul bolnavului/Ultimul bilet de ieşire din spital bolnav;
 • documente care să ateste toate veniturile bolnavului;
 • declaraţie tutore prin care este de acord ca o anumită persoană să fie numită curator special pentru a reprezenta bolnavul până la punerea sub interdicţie judecătorească (se va nota un număr de telefon pt contact).

Pentru curator special :

 • CI/BI (copie);
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că nu este în evidenţă cu boli psihice;
 • declaraţie prin care este de acord să fie numit curator special pentru a reprezenta interesele bolnavului până la soluţionarea cauzei privind punerea sub interdicţie judecătorească şi numirea tutorelui;
 • cazier judiciar curator special.

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului bolnavilor.

Nu poate fi numit curator special cel care a solicitat punerea sub interdicţie judecătorească a bolnavului sau persoana care va fi numită tutore.

Menţionăm că desemnarea unui curator special pentru o persoană cu discernământ, conform art. 178 Noul Cod Civil, intră ȋn atribuţiile instanţei de judecată.