Acte și formulare necesare (Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară)

Acte și formulare necesare (Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară)

NOTIFICARE INTENTIE DE A PLECA LA MUNCA IN STRAINATE
DECLARAȚIE ÎNTREȚINERE MINORI CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE
DARE DE SEAMA GENERALA
DARE DE SEAMA ANUALA
ANEXE DĂRI DE SEAMĂ
CERERE MONITORIZARE RELATII PERSONALE CU COPILUL
FISĂ DE SEMNALARE A CAZURILOR DE ABUZ, EXPLOATARE, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAȚIE A COPILULUI

 

ACTE NECESARE LA NOTIFICAREA INTENȚIEI DE A PLECA LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

ACTE NECESARE LA NOTIFICAREA INTENŢIEI DE A PLECA LA MUNCĂ ȊN STRĂINĂTATE:

 • certificat de naştere și CI minor, dacă este cazul (copie + original);
 • BI(CI) al părintelui unic ȋntreţinător/ părinţilor care urmează să plece la muncă ȋn străinătate (copie+original);
 • certificatul de căsătorie a părinților minorului, (dacă e cazul) (copie+original);
 • certificatul de deces al părintelui decedat (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul de divorț (în situația în care părinții minorului sunt divorțați (dacă este cazul) (copie+original);
 • certificatul de căsătorie a părintelui recăsătorit (dacă este cazul) (copie+original);

Pentru persoana indicată/desemnată să se ocupe de intreținerea copilului/copiiilor pe perioada absenței părinților sau tutorelui:

 • BI(CI) (copie+original);
 • cazierul judiciar, în original;
 • adeverință medicală care să ateste că este clinic sănătos, "nu suferă de boli neuro-psihice, psihice sau cronice" şi că este "apt pentru îngrijire minor",(adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile), în original;
 • acte care să certifice situaţia financiară, materială, locativă a familiei (adeverinţă de salariat, talon de pensie, adeverinţă de la Agenţia de Ocupare a Forţelor de Muncă – în cazul persoanelor aflate în şomaj, adeverinţă eliberată de Administraţia financiară pentru persoanele fără venit, contract de închiriere, act de proprietate, etc.) (copie+original);
 • declaraţie pe propria răspundere că va asigura întreţinerea şi îngrijirea copilului/copiilor pe perioada lipsei părintelui/părinţilor din ţară;

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului superior al copilului.

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR / PĂRINȚILOR CARE PLEACĂ LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

Menţionăm că:

Potrivit Legii nr.272/2004 privind protecţia drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare părinții/persoanele care au copii minori în îngrijire şi vor să plece în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie serviciul public de asistenţă socială de care aparţin (din raza unde au domiciliul), respectiv DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara şi să desemneze o persoană care se va ocupa de copii.

Notificarea trebuie să conțină, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz.

Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție (dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât potrivit legii să fie considerată infracțiune) și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

Persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă, adică sa fie rudă până la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul, se efectuează de către instanța de tutelă. Acordul persoanei desemnate se exprimă de către aceasta, personal, în fata instanței.

Aceeași procedura este aplicabilă și tutorelui, precum și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat.

EXTRAS

din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

Art. 2

(1)Prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului, precum şi orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului.

(2)Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie.

(3)Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.

(4)Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.

(5)Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acţiunile şi măsurile privitoare la copil şi să sprijine îngrijirea, creşterea şi formarea, dezvoltarea şi educarea acestuia în cadrul familiei.

(6)În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puţin următoarele:

a)nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şi apartenenţă la o familie;

b)opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate;

c)istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care pot interveni în viitor;

d)capacitatea părinţilor sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia;

e)menţinerea relaţiilor personale cu persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament.

Art. 5

(1)Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor, în condiţiile prezentei legi.

(2)Răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinţilor, aceştia având obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de copil ţinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia.

(3)În subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii locale din care fac parte copilul şi familia sa. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini părinţii sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, corespunzătoare nevoilor copilului.

(4)Intervenţia statului este complementară; statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituţiile statului şi de autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu.

Art. 6

Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii:

a)respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b)egalitatea şanselor şi nediscriminarea;

c)responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;

d)primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;

e)descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi parteneriatul dintre instituţiile publice şi organismele private autorizate;

f)asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil;

g)respectarea demnităţii copilului;

h)ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;

i)asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie;

j)celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;

k)asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţă asupra copilului;

l)interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie cu ansamblul reglementărilor din această materie.

Art. 7

Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nicio discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau origine socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficienţe, de statutul la naştere sau de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie.

 

Art. 104

(1)Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.

(2)Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.

(3)Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4)Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Art. 105

(1)Persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil.

(2)Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni.

(3)Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată potrivit art. 104 alin. (3).

(4)Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei.

(5)La cerere se ataşează acte din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).

(6)Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia.

(7)Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea.

(8)Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), după ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul.

(9)Instanţa de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorităţii părinteşti.

Art. 106

Autorităţile administraţiei publice locale, prin intermediul serviciilor de asistenţă socială, pot iniţia, în limita prevederilor bugetului de stat sau ale bugetelor locale şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzute cu această destinaţie, campanii de informare a părinţilor, în vederea:

a)conştientizării de către părinţi a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate;

b)informării părinţilor cu privire la obligaţiile ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în străinătate.

Art. 107

Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi serviciile de care aceştia pot beneficia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 108

Serviciul public de asistenţă socială şi centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională au obligaţia de a dezvolta servicii de consiliere specializată destinate copilului care a revenit în ţară, după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.

 

ACTE NECESARE PENTRU ANCHETA SOCIALĂ SOLICITATĂ LA DIVORȚUL PRIN PROCEDURĂ NOTARIALĂ (ART. 375 - ART. 376 NOUL COD CIVIL)
 • solicitare de la biroul notarial în original şi copie după cererea de divorţ ȋnregistrată la biroul notarial;
 • certificat de naştere și CI minor, dacă este cazul (copie + original);
 • BI(CI) solicitanți(copie+original);
 • certificatul de căsătorie solicitanți (copie);
 • adeverință medicală pentru fiecare solicitant care să ateste că este clinic sănătos, "nu suferă de boli neuro psihice, psihice sau cronice" , (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile), în original;
 • caziere judiciare ale solicitanților, în original;
 • acte care să certifice situaţia financiară, materială, locativă a părintelui rezident (adeverinţă de salariat, talon de pensie, adeverinţă de la Agenţia de Ocupare a Forţelor de Muncă – în cazul persoanelor aflate în şomaj, adeverinţă eliberată de Administraţia financiară pentru persoanele fără venit, contract de închiriere, act de proprietate, etc.) (copie + original);

 

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului superior al minorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU CONTRACT DE ÎNTREȚINERE PERSOANE VÂRSTNICE

Pentru transmiţători:

 • cerere transmiţători (se solicită asistența unui reprezentant al autorităţii tutelare, se menţionează cu cine se încheie contractul de întreţinere, biroul notarial unde se încheie contractul se va specifica cota din imobil care se transmite (construcții + teren), precum și toate aspectele ce țin de transmiterea bunurilor, de exemplu: nudă proprietate, păstrarea dreptului de uzufruct viager, interdicție de înstrăinare/grevare ș. a. și un număr de telefon de contact);
 • BI(CI) (copie + original);
 • certificat naștere (original+ copie);
 • certificat de căsătorie (original+ copie);
 • certificat deces soţ/soţie, după caz (original+ copie);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul/convenția de divorț (original+ copie);
 • cupon pensie pe ultima lună (copie + original);
 • documente proprietate imobil (copie + original);
 • extras CF de informare pentru imobilul transmis (să nu fie mai vechi de o lună), în original;
 • certificat  medical  pentru persoana vârstnică emis  de  către   Institutul Naţional de Medicină Legală « Mina Minovici », din  care  să  rezulte  că  este "în deplinătatea facultăţilor mintale" sau "au discernământ" şi poate încheia acte juridice ( în original);

Pentru dobânditori:

 • BI(CI) (copie + original);
 • certificat naștere (original+copie);
 • certificat căsătorie (original +copie);
 • certificat deces soţ/soţie, după caz (original+ copie);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul/convenția de divorț (original+ copie);
 • certificat de cazier judiciar (original);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice că dobânditorii sunt "clinic sănătoși, nu suferă de boli psihice, neuropsihice sau cronice" și că sunt "apți pentru îngrijire persoană vârstnică", (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile), în original;
 • adeverinţă de venit, cu mențiunea că sunt încadrați în muncă pe perioadă nedeterminată și cuantumul venitului lunar /Cupon pensie pe ultima lună (copie + original);

 

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor persoanelor vârstnice.

 

 

ACTE NECESARE SUCCESIUNE MINOR/PERSOANĂ PUSĂ SUB INTERDICȚIE

ACTE NECESARE PENTRU SUCCESIUNE MINOR/ PERSOANĂ PUSĂ SUB INTERDICŢIE

 • adresa notarului public prin care se solicită dezbaterea succesiunii și numirea unui curator (persoană care să fie numită curator pentru a-i reprezenta sau asista pe minori/persoana pusă sub interdicție judecătorească la dezbaterea succesiunii să nu fie parte concurentă la succesiune), cu menționarea masei succesorale (activ și pasiv) (original),
 • acte privind bunurile care fac obiectul succesiunii în favoarea minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească (acte de proprietate a bunurilor: contractul de vânzare, contractul de donație, sentința judecătorească definitivă, extras de cont sau alte documente din care să rezulte dreptul de proprietate, extrasul de carte funciara a imobilului, etc ) (original+copie);
 • certificat de deces (copie);
 • BI(CI) a persoanei care urmează să fie numită curator (copie+ original);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana care urmează să fie numită curator este clinic sănătoasă, nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile) (original)/ certificat  medical  pentru persoana vârstnică care urmează să fie numită curator, emis  de  către   Institutul Naţional de Medicină Legală « Mina Minovici », din  care  să  rezulte  că  este "în deplinătatea facultăţilor mintale" sau "are discernământ" şi poate asista/reprezenta minorul/persoana pusă sub interdicție judecătorească, (original);
 • certificat de cazier judiciar pentru persoana care urmează să fie numită curator (în original);
 • declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care urmează să fie numită curator special prin care își exprimă acordul pentru a reprezenta sau asista minorul la dezbaterea succesiunii, respectiv pentru a reprezenta persoana pusă sub interdicţie judecătorească la dezbaterea succesiunii, indicând și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc (persoana respectivă să nu fie parte concurentă la succesiune şi să fie din partea defunctului) (original);

În cazul dezbateri succesiunii pentru minori ca urmare a decesului unui părinte:

 • certificat de naştere și CI minor, dacă este cazul (copie + original);
 • declaraţia pe propria răspundere a minorului care a împlinit 14 ani prin care îşi exprimă acordul cu succesiunea și cu numirea curatorului special;
 • BI(CI) părinte în viaţă (copie + original);
 • acte de stare civilă părinți (certificat de căsătorie/ hotărâre de divorț/ sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)) (copie + original);
 • declaraţia pe proprie răspundere a părintelui în viaţă (prin care îşi exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii şi ca o anumită persoană să fie numită curator, indicând numele acesteia, domiciliul precum și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc) (original);

În cazul dezbaterii succesiunii pentru persoana pusă sub interdicţie judecătorească:

 • certificat de naştere și BI(CI) persoană pusă sub interdicție judecătorească (copie + original);
 • BI (CI) tutore (copie + original);
 • sentinţa de punere sub interdicţie judecătorească, irevocabilă (copie + original);
 • sentință de numire tutore irevocabilă/ dispoziţia de numire tutore, după caz (copie+original);
 • declaraţia pe proprie răspundere a tutorelui (prin care îşi exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii şi ca o anumită persoană să fie numită curator, indicând numele acesteia, domiciliul precum și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc (original);

 

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului superior al minorului, respectiv interesul persoanei pusă sub interdicție judecătorească.

ACTE NECESARE PENTRU CUMPĂRARE BUNURI PE NUMELE MINORULUI/PERSOANEI PUSE SUB INTERDICȚIE JUDECĂTOREASCĂ

ACTE NECESARE PENTRU CUMPĂRARE BUNURI PE NUMELE MINORULUI/ PERSOANEI PUSĂ SUB INTERDICŢIE JUDECĂTOREASCĂ

 • adresa notarului public prin care se solicită autorizarea încheierii actului de vânzare-cumpărare şi a numirii unui curator special, (original);
 • certificat de naştere şi C.I. minor/persoană pusă sub interdicție judecătorească, după caz, (copie + original);
 • declaraţia minorului care a împlinit 14 ani prin care îşi exprimă acordul la cumpărăre (original);
 • BI(CI) pentru reprezentant legal al minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească, după caz ( copie+original);
 • certificat de deces pentru părintele decedat, dacă este cazul (copie+ original);
 • certificat de moştenitor dacă este cazul (copie+original);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul/convenția de divorț (în situația în care părinții minorului sunt divorțați (dacă este cazul) (copie+original);
 • certificatul de căsătorie a părintelui recăsătorit (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul) (copie+original);
 • Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentinţa de punere sub interdicţie judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă (copie+original);
 • sentință de numire tutore rămasă definitrivă și irevocabilă/ dispoziţia de numire tutore (copie+original);
 • declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al minorului/ persoanei pusă sub interdicție privind cumpărarea imobilului sau unei cote din acesta pe numele minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească şi ca o anumită persoană, indicând numele și domiciliul acesteia, să fie desemnată curator special să reprezinte sau să asiste minorul/persoana pusă sub interdicție judecătorească, la perfectarea actelor de vânzare - cumpărare (se va specifica că vânzarea-cumpărarea se face cu acordul părţilor, se va specifica suma cu care se cumpără bunul) (original);
 • declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al minorului/ persoanei pusă sub interdicție cu privire la provenienţa sumei de bani cu care se cumpără imobilul/cotă din imobil (original);
 • acte de proprietate a bunurilor: contractul de vânzare, contractul de donație, sentința judecătorească definitivă, extras de cont sau alte documente din care să rezulte dreptul de proprietate, extrasul de carte funciara a imobilului (să nu fie mai vechi de o lună), etc (copie + original);
 • BI(CI) a persoanei care urmează să fie numită curator (copie+ original);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana care urmează să fie numită curator este clinic sănătoasă, nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile) (original)/ certificat  medical  pentru persoana vârstnică care urmează să fie numită curator, emis  de  către   Institutul Naţional de Medicină Legală « Mina Minovici », din  care  să  rezulte  că  este "în deplinătatea facultăţilor mintale" sau "are discernământ" şi poate asista/reprezenta minorul/persoana pusă sub interdicție judecătorească, (original);
 • certificat de cazier judiciar pentru persoana care urmează să fie numită curator (original);
 • declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care urmează să fie numită curator special prin care își exprimă acordul pentru a reprezenta sau asista minorul, respectiv pentru a reprezenta persoana pusă sub interdicţie judecătorească la perfectarea actelor de vânzare-cumpărare) (original);

 

În cazul în care imobilul se cumpără din banii minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească, fie că se achită parțial sau în totalitate bunul din banii minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească, se vor depune și următoarele documente:

 • raport de evaluare pentru bunul cumpărat (dacă se cumpără integral sau în cote din banii minorului/persoanei puse sub interdicție judecătorească), (original);
 • extrasul de cont pentru suma de bani deţinută de minor/persoana interzisă, (original);
 • cererea reprezentantului legal/tutorelui prin care solicită retragerea sumei de bani din contul minorului/persoanei interzise deschis la o instituţie de credit, dacă este cazul. Se va menționa dacă plata se va face prin virament bancar sau în altă formă.

 

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului superior al minorului, respectiv interesul persoanei pusă sub interdicție judecătorească.

ACTE NECESARE PENTRU VANZĂRI DE BUNURI DE CĂTRE MINOR /PERSOANĂ PUSĂ SUB INTERDICŢIE JUDECĂTOREASCĂ

ACTE NECESARE PENTRU VANZĂRI DE BUNURI DE CĂTRE MINOR /PERSOANĂ PUSĂ SUB INTERDICŢIE JUDECĂTOREASCĂ

 • adresa notarului public prin care se solicită vânzarea şi numirea unui curator special, în original;
 • certificat de naştere şi CI minor/persoană pusă sub interdicţie judecătorească, după caz, (copie+ original);
 • declaraţia minorului care a împlinit 14 ani prin care îşi exprimă acordul cu vânzarea;
 • BI(CI) pentru reprezentant legal al minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească, după caz ( copie+original);
 • certificat de deces pentru părintele decedat, dacă este cazul (copie+ original);
 • certificat de moştenitor dacă este cazul (copie+original);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul/convenția de divorț (în situația în care părinții minorului sunt divorțați (dacă este cazul) (copie+original);
 • certificatul de căsătorie a părintelui recăsătorit (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul) (copie+original);
 • Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul) (copie+original);
 • sentinţa de punere sub interdicţie judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă (copie+original);
 • sentință de numire tutore rămasă definitrivă și irevocabilă/ dispoziţia de numire tutore (copie+original);
 • declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească privind vânzarea cotei deţinută de minor/ persoana pusă sub interdicție judecătorească (se va specifica că vânzarea se face cu acordul părţilor, se va declara în scris și suma cu care se vinde bunul);
 • declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească cu privire la acordul ca o anumită persoană să fie numită curator special, se va indica numele și domiciliul acesteia;
 • acte de proprietate a bunurilor: contractul de vânzare, contractul de donație, sentința judecătorească definitivă, sau alte documente din care să rezulte dreptul de proprietate, extrasul de carte funciara a imobilului (să nu fie mai vechi de o lună), certificat de atestare fiscală, carte de identitate pentru autoturism, raport de evaluare pentru imobilul sau autoturismul care se vinde (emis la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai vechi de o lună), extras de cont de la Depozitarul Central societate pe acțiuni, membră a grupului Bursa de Valori București, din care să rezulte valoarea nominală a fiecărei acțiuni deținute de minor/persoana ocrotită, etc (copie + original);
 • extras de cont bancar pentru cont deschis la o instituţie de credit pe numele minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească (original+copie);
 • BI(CI) a persoanei care urmează să fie numită curator (copie+ original);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana care urmează să fie numită curator este clinic sănătoasă, nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile) (original)/ certificat  medical  pentru persoana vârstnică care urmează să fie numită curator, emis  de  către   Institutul Naţional de Medicină Legală « Mina Minovici », din  care  să  rezulte  că  este "în deplinătatea facultăţilor mintale" sau "are discernământ" şi poate asista/reprezenta minorul/persoana pusă sub interdicție judecătorească, (original);
 • certificat de cazier judiciar pentru persoana care urmează să fie numită curator (original);
 • declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care urmează să fie numită curator special prin care își exprimă acordul pentru a reprezenta sau asista minorul, respectiv pentru a reprezenta persoana pusă sub interdicţie judecătorească la perfectarea actelor de vânzare-cumpărare) (original);

 

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului superior al minorului, respectiv interesul persoanei pusă sub interdicție judecătorească.

 

Dacă reprezentantul legal al minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească nu constituie parte a contractului, acesta va solicita prin cerere scrisă împuternicirea de a reprezenta/asista minorul/persoana pusă sub interdicție judecătorească, cu acordul scris al celuilalt reprezentant legal (părinte, tutore) în acest sens (nemaifiind necesare documentele pentru curatorul special, cu excepția adeverinței medicale), în afara situațiilor care intră sub incidența art. 147 coroborat cu art. 171 Cod civil care prevede că "Este interzisă, sub sancțiunea nulității relative, încheierea de acte juridice între tutore sau soțul, o rudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui, pe de o parte, și minor, pe de altă parte."

 

Sumele de bani obţinute vor fi depuse într-un cont deschis la o instituţie de credit pe numele minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească şi nu pot fi retrase fără autorizarea prealabilă a autorităţii tutelare.

 

Dacă imobilul vândut reprezintă singura locuință a minorului/bolnavului, vânzarea se va putea face doar concomitent cu cumpărarea unui alt imobil sau a unei cote corespunzătoare pe numele minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească.

 

În cazul în care concomitent cu vânzarea imobilului proprietatea minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească se cumpără un alt imobil pe numele acestuia este necesar și extras CF și raport de evaluare pentru imobilul ce se va cumpăra pe numele minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească.

 

Dacă pentru cumpărarea imobilului se folosesc sume de bani ale minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească este necesară autorizarea autorităţii tutelare pentru folosirea acestor sume cu cerere prealabilă din partea reprezentantului legal al minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească în anexa documentaţiei depuse.

ACTE NECESARE PENTRU RETRAGERE SUMĂ DEPUSĂ LA INSTITUȚIE DE CREDIT PE NUMELE MINORULUI/ PERSOANEI PUSĂ SUB INTERDICȚIE JUDECĂTOREASCĂ

ACTE NECESARE PENTRU RETRAGERE SUMĂ DEPUSĂ LA INSTITUȚIE DE CREDIT PE NUMELE MINORULUI/ PERSOANEI PUSĂ SUB INTERDICȚIE JUDECĂTOREASCĂ

 • cererea reprezentantului legal al minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească prin care solicită retragerea sumei de bani cu motivarea cererii;
 • certificat de naştere şi CI minor/persoană pusă sub interdicţie judecătorească, după caz (copie+ original);
 • BI(CI) pentru reprezentant legal al minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească (copie + original);
 • certificat de deces pentru părintele decedat, dacă este cazul (copie+ original);
 • certificat de moştenitor, dacă este cazul (copie+original);
 • sentinţa de punere sub interdicţie judecătorească devenită irevocabilă, după caz (copie+original);
 • sentință de numire tutore irevocabilă/ dispoziţia de numire tutore, după caz (copie+original);
 • extras de cont la zi, a contului deschis la o instituţie de credit pe numele minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească, (original+ copie);

 

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului superior al minorului, respectiv interesul persoanei pusă sub interdicție judecătorească ( cu titlu de exemplu, dacă sumele de bani vor fi utilizate pentru achiziționarea unui articol se vor depune trei oferte de preț de pe piață pentru articolul care se cumpără,  dacă sumele de bani vor fi utilizate pentru renovarea sau modernizarea unui imobil proprietatea minorului sau persoanei pusă sub interdicție judecătorească se vor depune și extras CF pentru imobilul respectiv (să nu fie mai vechi de o lună), în original, un deviz cu valoarea estimativă a lucrărilor de renovare și modernizare,etc).

 

Autorizarea se va da numai dacă actul răspunde unei nevoi sau reprezintă un folos neîndoielnic pentru persoana ocrotită.

 

Sumele de bani pot fi folosite doar în interesul minorului sau a persoanei pus sub interdicție judecătorească și vor fi justificate de către reprezentantul legal al minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească prin notificarea Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară din cadrul Direcției de Asistență Socială Pantelimon cu facturi, chitanțe aferente lucrării respective, motiv pentru care reprezentantul legal al minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească va anexa declarație în scris sub sancțiunea falsului în declarații prevăzută de lege că va depune în original după achiziție sau efectuarea lucrărilor, chitanțe, facturi doveditoare cu sumele utilizate pentru care a primit autorizare.

 ACTE NECESARE PENTRU DESCĂRCARE DE GESTIUNE GENERALĂ TUTORI

ACTE NECESARE PENTRU DESCĂRCARE DE GESTIUNE GENERALĂ TUTORI

 • darea de seamă generală asupra modului de îndeplinire a sarcinilor cu privire la administrarea bunurilor și îngrijirea minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească (original);
 • BI/CI tutore (copie+ original);
 • BI/CI minor/persoană pusă sub interdicție judecătorească (copie + original);
 • act care atestă cauza încetării tutelei, sentinţa civilă prin care se constată încetată tutela, rămasă definitivă și irevocabilă, (copie+original);
 • documente care atestă veniturile minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească până la data încetării tutelei (ex. : cupon pensie, alocație, indemnizație, extras de cont, etc. după caz) (copie+ original);
 • facturi şi chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea minorului/ persoanei pusă sub interdicție până la data încetării tutelei ( ex. facturi şi chitanţe de utilităţi, alimente, medicamente, etc.) (copie+ original);
 • declarație pe propria răspundere sub sancțiunea falsului în declarații prevăzută de lege a tutorelui cu privire la modul cum a fost cheltuite și administrate veniturile și bunurile minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească.

În cazul în care darea de seamă generală este întocmită de moştenitorii legali ai tutorelui, se va depune copie după CI/BI moştenitori precum şi documente care să ateste calitatea moştenitorilor (certificate de căsătorie, certificate de naştere etc.)

 

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului superior al minorului, respectiv interesul persoanei pusă sub interdicție judecătorească.

 ACTE NECESARE PENTRU DESCĂRCARE DE GESTIUNE ANUALĂ TUTORI

ACTE NECESARE PENTRU DESCĂRCARE DE GESTIUNE ANUALĂ TUTORI

 • darea de seamă anuală modului de îndeplinire a sarcinilor cu privire la administrarea bunurilor și îngrijirea minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească (original);
 • BI/CI tutore (copie + original);
 • BI/CI minor/persoană pusă sub interdicție judecătorească (copie + original);
 • documente care atestă veniturile minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească pe anul precedent (ex.: cupon pensie, alocație, indemnizație, extras de cont, etc. după caz, pe lunile ianuarie / iunie / decembrie, an precedent sau luni apropiate celor indicate) (copie + original);
 • facturi și chitanțe care să justifice cheltuielile făcute cu întreținerea minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească pe anul precedent (ex. facturi și chitanțe de utilități, alimente, medicamente, diverse, etc.) (copie + original);
 • declarație pe propria răspundere sub sancțiunea falsului în declarații prevăzută de lege a tutorelui cu privire la cu privire la modul cum a fost cheltuite și administrate veniturile și bunurile minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească.

 

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului superior al minorului, respectiv interesul persoanei pusă sub interdicție judecătorească.

 

De asemenea menționăm că tutorele are obligația să păstreze toate documentele care justifică veniturile și cheltuielile cu minorul/bolnavul pentru a da socoteală oricând la solicitările autorității tutelare / instanței de judecată, sau pentru descărcarea de gestiune generală în cazul în care încetează tutela.

ACTE NECESARE PENTRU LUARE ÎN EVIDENŢĂ MINOR/ PERSOANĂ PUSĂ SUB INTERDICŢIE JUDECĂTOREASCĂ ŞI TUTORE

Pentru minor / persoană pusă sub inetrdicție judecătorească:

 • certificat naştere minor/persoană pusă sub interdicție (copie+ original);
 • CI/BI minor/persoană pusă sub interdicție (copie+ original);
 • certificat căsătorie persoană pusă sub interdicție/ sentință de divorț rămasă definitivă și irevocabilă, după caz (copie+ original);
 • certificat handicap minor/persoană pusă sub interdicție, după caz (copie+ original);
 • adeverinţă medicală din care să rezulte diagnosticul/Bilet ieşire din spital (copie+ original);
 • documente care să ateste toate veniturile lunare ale minorului/persoanei pusă sub interdicție şi extras de cont cu sumele de bani aflate într-un cont deschis pe numele minorului/persoanei pusă sub interdicție (după caz) (copie+ original) (ex. cupon pensie, cupon indemnizație, extras de cont la zi ș. a. după caz);
 • act care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobil/mobile (contract vânzare- cumpărare, extras CF- să nu fie mai veche de o lună, carte de identitate autoturism, certificat acţiuni, etc) (copie+ original);
 • sentinţa civilă de punere sub interdicţie judecătorească și numire tutore, rămasă definitivă și irevocabilă (copie + original);
 • sentinţa civilă de instituire tutelă minor şi numirea unui tutore, irevocabilă (copie + original);

Pentru tutore :

 • CI/BI (copie+ original);
 • certificat naştere (copie+ original);
 • certificat căsătorie, convenție / hotărâre divorț rămasă definitivă și irevocabilă, după caz, (copie+ original);
 • adeverinţă de venit/ultimul cupon de pensie, după caz (copie+ original);
 • declaraţie pe proprie răspundere tutore cu privire la toate bunurile pe care le deţine minorul/persoana pusă sub interdicție (bunuri mobile/imobile), (original).

În primele 30 de zile ale anului, tutorele va depune:

 • dare de seama anuală (modelul tipizat) detaliată asupra modului cum au fost administrate bunurile şi veniturile minorului/persoanei pusă sub interdicție judecătorească pentru anul precedent;
 • documente care să ateste veniturile lunare ale minorului/ persoanei pusă sub interdicție judecătorească pentru anul pentru care se depune darea de seamă;
 • facturi şi chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea minorului/bolnavului (ex. facturi şi chitanţe de utilităţi, alimente, medicamente, etc.

 

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului superior al minorului, respectiv interesul persoanei pusă sub interdicție judecătorească.

ACTE NECESARE NUMIRE CURATOR SPECIAL PENTRU PERSOANA CE VA FI PUSĂ SUB INTERDICŢIE JUDECĂTOREASCĂ

Pentru persoana ce va fi pusă sub interdicție:

 • declaraţia persoanei reprezentante din familia persoanei ce urmează a fi pusă sub interdicție judecătorească, indicând calitatea vis-a-vis de persoana ce va fi pusă sub interdicție, prin care solicită și îți dă acordul ca ca o anumită persoană să fie numită curator special pentru a reprezenta bolnavul/ persoana ce va fi pusă sub interdicție judecătorească până la punerea sub interdicție judecătorească, se va indica numele și domiciliul persoanei propuse pentru a fi curator special (se va nota un număr de telefon pentru contact).
 • certificatul de grefă (dovada că pe rolul instanţei este deschis dosar având ca obiect: punerea sub interdicţie), în original;
 • certificat naştere persoana ce va fi pusă sub interdicție judecătorească (copie+ original);
 • CI/BI persoana ce va fi pusă sub interdicție judecătorească (copie+ original);
 • certificat căsătorie, sentință de divorț rămasă definitivă și irevocabilă pentru persoana ce va fi pusă sub interdicție judecătorească (după caz) (copie+ original);
 • certificat handicap pentru persoana ce va fi pusă sub interdicție judecătorească (după caz) (copie+ original);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice diagnosticul persoanei ce va fi pusă sub interdicție judecătorească/ Ultimul bilet de ieşire din spital persoana ce va fi pusă sub interdicție judecătorească (copie+ original);
 • documente care să ateste toate veniturile și bunurile persoanei ce va fi pusă sub interdicție (ex. cupon pensie, cupon indemnizație, extras de cont la zi, contract de vanzare-cumpărare, ș. a. după caz), (copie+ original);

Pentru curator special :

 • BI(CI) a persoanei care urmează să fie numită curator (copie+ original);
 • adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana care urmează să fie numită curator este clinic sănătoasă, nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 30 zile) (original)/ certificat  medical  pentru persoana vârstnică care urmează să fie numită curator, emis  de  către   Institutul Naţional de Medicină Legală « Mina Minovici », din  care  să  rezulte  că  este "în deplinătatea facultăţilor mintale" sau "are discernământ" şi poate fi numit curator special pentru persoana ce urmează a fi pusă sub interdicție judecătorească, (original);
 • certificat de cazier judiciar pentru persoana care urmează să fie numită curator (original);
 • declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care urmează să fie numită curator special prin care își exprimă acordul să fie numit curator special pentru a reprezenta interesele bolnavului precum și pentru îngrijirea și administrarea bunurilor acesteia până la soluţionarea cauzei privind punerea sub interdicţie judecătorească şi numirea tutorelui.

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului superior al minorului, respectiv interesul persoanei ce va fi pusă sub interdicție judecătorească.

Nu poate fi numit curator special cel care a solicitat punerea sub interdicţie judecătorească a ppersoanei sau persoana care va fi numită tutore.

ACTE NECESARE PENTRU MONITORIZARE RELAȚII PERSONALE CU COPILUL

ACTE NECESARE PENTRU MONITORIZARE RELAȚII PERSONALE CU COPILUL

 • cerere prin care părintele solicită monitorizarea relațiilor cu copilul;
 • BI(CI) pentru părintele care solicită monitorizarea relațiilor cu minorul;
 • certificat de naştere și CI minor, dacă este cazul (copie + original);
 • sentința de divorț rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, certificatul/convenția de divorț (copie+original);
 • sentinţă civilă referitoare la încredinţarea minorului la unul din părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul) (copie+original);
 • Hotărârea Comisiei de Protecţia Copilului privind plasamentul minorului (dacă este cazul) (copie+original);

 

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului superior al minorului

 

ACTE NECESARE ELIBERARE DIN SARCINA TUTELEI ȘI DESCĂRCARE DE GESTIUNE
 • cererea tutorelui prin care solicită descărcarea de gestiune având în vedere decesul bolnavului;
 • Sentinţa Civilă de eliberare din sarcina tutelei.
 • BI tutore(copie);
 • certificat deces bolnav;
 • dare de seama generală detaliată asupra modului cum au fost administrate bunurile şi veniturile bolnavului (cheltuielile efectuate lunar cu întreţinerea bolnavului);
 • ultimul cupon de pensie al bolnavului;
 • facturi şi chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea bolnavului (ex. facturi şi chitanţe de utilităţi, alimente, medicamente, etc).

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul DAS PANTELIMON, justificat pentru a dovedi respectarea drepturilor/interesului minorului sau al bolnavilor puși sub interdicție