Prezentare si atributii (Serviciul Protecția Persoanelor cu Handicap)

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP

Atributiile serviciului

 • Acordarea informațiilor privind drepturile persoanelor cu handicap prevăzute de legislația specifică;
 • Efectuarea anchetelor sociale necesare în vederea prezentării în fața Comisiei de Evaluare a persoanelor cu handicap;
 • Preluarea și verificarea cererilor de acordare a indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav;
 • Întocmirea documentației necesare obținerii indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav;
 • Efectuarea periodică de verificări la domiciliul persoanelor cu handicap grav întocmind rapoarte de evaluare;
 • Întocmirea situațiilor statistice privind acordarea drepturilor persoanelor cu handicap grav;
 • Acordarea facilităților aprobate de Consiliul Local al Orașului Pantelimon pentru persoanele cu handicap;
 • Colaborează cu instituțiile publice care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale precum și cu atribuții în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap (Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Ilfov, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov, etc. );
 • Colaborează cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea informării cu privire la ofertele de muncă și Ia eventuale cursuri de calificare;
 • Coopereaza cu alte D.A.S.-uri din judetul Ilfov in vederea acordarii de servicii specializate pentru persoane cu handicap grav;
 • Întocmește rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâri în ceea ce privește activitatea serviciului, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Orașului Pantelimon.
 • acordarea de prestaţii sociale pentru îmbunătățirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor aflate în situaţie de risc social și sprijinirea acestora în vederea integrării/reintegrării sociale.
 • asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind prestatiile sociale
 • pentru prestatiile sociale acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi și inspecţie socială;
 • întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a prestatiilor sociale acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
 • efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
 • ealizează activitatea financiar-contabilă privind prestatiile sociale administrate;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a ajutoarelor de urgență, conform procedurilor stabilite prin hotărâre a consiliului local în conformitate cu prevederile legale și pregăteşte
 • indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și/sau la dispozitia expresa a directorului executiv, în conformitate cu prevederile legale.

 

 

 
Sari la conținut