Prezentare și atribuții (Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară)

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI AUTORITATE TUTELARĂ are în structura sa două compartimente:

 • Compartimentul Protecția Copilului și a Familiei
 • Compartimentul Autoritate Tutelară

 

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI are următoarele atribuții:

 • întreprinde toate măsurile necesare pentru depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi, precum şi pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi prevenirea violenţei în familie, identificând şi evaluând situaţiile care impun acordarea de servicii şi prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare, prin dispoziţie;
 • monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;
 • realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
 • identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
 • elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau prestaţii, în condiţiile legii;
 • asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent;
 • vizitează, periodic, la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii şi urmăresc modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
 • înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;
 • urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
 • colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
 • urmăresc punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local, în condițiile prevăzute de lege.
 • verifică în teren și întocmește anchete sociale specifice domeniului de activitate;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de dispoziții în domeniul de activitate al serviciului, în vederea aprobării lor de Primar;
 • primeşte publicul pentru consultanţă şi pentru clarificarea unor situaţii;
 • îndosariază, conform normelor în vigoare documente existente în birou în vederea arhivăriii acestora;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare în domeniul de activitate al serviciului;

 

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ are următoarele atribuții:

 • verifică în teritoriu şi întocmeşte rapoarte de anchetă socială, la solicitarea instanţelor judecătoreşti, în cauze cu minori de divort, exercitare autoritate parintească, program de vizitare, stabilire domiciliu, stabilire contribuţie la întreţinerea minorului, precum şi în alte cauze pentru care legea prevede ascultarea Autorităţii Tutelare;
 • verifică în teritoriu şi întocmeşte rapoarte de anchetă socială, la solicitarea birourilor notariale, în cauze de divorţ cu minor, cu exercitarea în comun a autoritaţii părinteşti;
 • verifică în teritoriu şi întocmeşte rapoarte de anchetă socială, la cererea Institutului Naţional de Medicină Legală, necesare expertizei medico-legale efectuate în procedura punerii sub interdicţie, precum şi pentru minori;
 • verifică în teritoriu și întocmește referatele de ancheta sociala solicitate de către Direcțiile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, unități sanitare, organe de poliție, etc;
 • verifică în teritoriu şi întocmeşte anchete sociale cu privire la executarea sau neexecutarea corespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere şi îngrijire a persoanei vârstnice, obligaţii asumate prin încheierea unui contract de întreţinere în temeiul Legii nr.17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • verifică în teritoriu și întocmește referatele de ancheta sociala, la solicitarea instanțelor judecătoreşti, în cauze de numire tutore/curator, instituire tutela/curatela, punere sub interdicţie, înlocuire tutore/curator, încetare tutela/curatela, numire/înlocuire membrii ai consiliului de familie;
 • întocmeşte proiecte de dispoziţii ale Primarului prin care se autorizează actele de dispoziţie privind bunurile minorului/interzisului ce vor fi încheiate de părinte/tutore, etc, precum şi actele de administrare a bunurilor minorului/interzisului;
 • numeşte, la solicitarea notarului public, curatorul special care să reprezinte/asiste minorul, interzisul, etc la încheirea actelor de dispoziţie sau la dezbaterea succesorală;
 • întocmeşte inventarul privind bunurile minorului/interzisului la instituirea tutelei; preda inventarul noului tutore la înlocuirea sa;
 • solicită tutorelui anual sau ori de cate ori este nevoie dare de seama privind modul in care s-a îngrijit de minor/interzis si i-a administrat bunurile și întocmește proiecte de dispoziții de descărcare de gestiune a tutorilor;
 • efectuează verificări in teren pentru realizarea controlului efectiv si continuu asupra modului in care tutorele si consiliul de familie își îndeplinesc atribuțiile cu privire la minor/interzis si bunurile acestuia;
 • pregătește documentația necesară introducerii acțiunilor judecătorești prin intermediul Serviciului Juridic atunci când tutorele refuză să continue sarcina tutelei, când îndeplinește defectuos aceasta sarcină, pentru încetarea tutelei si/sau curatelei;
 • păstrează evidența tutelelor si a curatelelor;
 • oferă, la solicitarea medicului psihiatru, informații referitoare la existenta sau la adresa unui reprezentant convențional sau legal al unui pacient al acestuia;
 • acorda, la solicitarea persoanei vârstnice, consiliere gratuită în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare, donație, sau împrumuturi cu garanții imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective;
 • asistă persoanele vârstnice domiciliate în Pantelimon, la încheierea actelor juridice de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce le aparțin în scopul îngrijirii sau întreținerii lor;
 • pregătește documentația necesară introducerii acțiunilor judecătorești prin intermediul Serviciului Juridic privind rezilierea contractelor încheiate in baza Legii nr.17/2000 de persoanele vârstnice domiciliate pe raza Pantelimon;
 • primeşte publicul pentru consultanţă şi pentru clarificarea unor situaţii;
 • îndosariază, conform normelor în vigoare documente existente în birou în vederea arhivării acestora;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare în domeniul de activitate al serviciului.