Prezentare și atribuții (Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară)

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI, AUTORITATE TUTELARĂ, ALOCAȚII ȘI INDEMNIZAȚII are in structura sa trei compartimente

 • Compartimentul de Protecția Copilului si familiei
 • Compartimentul Autoritate tutelară
 • Compartimentul Alocații si Indemnizații

 

Compartimentul Protecția Copilului si familiei are următoarele atribuții:

 

 • întreprinde toate măsurile necesare pentru depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi, precum și pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și prevenirea violenței în familie, identificând și evaluând situațiile care impun acordarea de servicii și prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa, întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare, prin dispoziție;
 • monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informațiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice;
 • realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
 • identifică şi evaluează situațiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
 • elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau prestaţii, în condiţiile legii;
 • asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • asigură şi urmăresc/monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent;
 • vizitează, periodic, la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii şi urmăresc modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
 • realizează activitatea de identificare, evaluare și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinteasca pe perioada în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
 • centralizează informațiile cu privire la copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate si le comunica DGASPC.
 • înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;
 • urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
 • colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
 • urmăresc punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, în condițiile prevăzute de lege;
 • realizează baza de date cu copii care desfășoară activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling , al caror domiciliu se află pe raza orasului Pantelimon;
 • verifică în teren și întocmește anchete sociale și alte documente/demersuri specifice domeniului de activitate;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de dispoziții în domeniul de activitate al serviciului, în vederea aprobării lor de Primar;
 • îndosariază, conform normelor în vigoare documente existente în birou în vederea arhivării acestora;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și/sau la dispozitia expresa a directorului executiv, care, prin natura lor, în conformitate cu prevederile legale in vigoare, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului.

 

 

Compartimentul Autoritate Tutelară desfășoară activități specifice în domeniul autorități  tutelare, reglementate de Codul civil, Codul de procedură civilă și alte legislații, având următoarele atribuții:

 

 • întocmește rapoarte de ancheta sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • numește, la solicitarea notarului public, curatorul special care să reprezinte/asiste minorul, la încheierea actelor de dispoziție sau la dezbaterea succesorală în conformitate cu prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • verifică în teritoriu și întocmește referatele de ancheta socială solicitate de către Direcțiile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, Institutului Naţional de Medicină Legală, unități sanitare, organe de poliție, etc în situațiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;
 • acordă împreună cu Serviciul Juridic, Resurse Umane, Registratura si Protectia persoanelor vârstnice, la solicitarea persoanelor vârstnice, consiliere juridică în vederea încheierii contractelor de întreținere, contractelor de vânzare-cumpărare sau de donație ori în vederea constituirii de garanții mobiliare sau imobiliare, care au ca obiect bunurile mobile ori imobile ale persoanei vârstnice în temeiul Legii nr.17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • asistată persoana vârstnică, la cererea acesteia sau din oficiu, după caz, în vederea încheierii oricărui act translativ de proprietate, având ca obiect bunuri proprii, în scopul întreținerii și îngrijirii sale;
 • în termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării privind neexecutarea obligației de întreținere și de îngrijire de către noul proprietar al bunurilor obținute ca urmare a actului juridic de înstrăinare, efectuează o anchetă socială și solicită în termenul de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, agenției județene pentru plăti și inspecție socială să realizeze, în maximum 3 zile de la solicitare, o investigație privind respectarea drepturilor persoanei vârstnice de către furnizorul de servicii sociale;
 • în baza anchetei sociale și, după caz, a rezultatului investigației, în colaborare cu Serviciul Juridic, Resurse Umane, Registratura si Protectia persoanelor vârstnice, autoritatea tutelară/instanța de tutelă inițiază demersurile necesare în vederea executării obligațiilor înscrise în actul juridic încheiat sau solicită instanței judecătorești rezilierea contractului de întreținere în nume propriu și în interesul persoanei întreținute pentru neîndeplinirea obligațiilor din contract și, dacă este cazul, formulează plângere penală;
 • primește publicul pentru consultanță și pentru clarificarea unor situații în domeniul de activitate al serviciului;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și/sau la dispozitia expresa a directorului executiv, care, prin natura lor, în conformitate cu prevederile legale in vigoare, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului.

 

Compartimentul Alocații si Indemnizații are următoarele atribuții:

 

 • verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a alocației de stat pentru copii, stimulentului de inserție, indemnizației de creștere a copilului, indemnizației de creștere a copilului cu handicap 0-7 ani, sprijin lunar pentru copiii cu handicap/părinte cu handicap pana la vârsta de 7 ani a copilului, conform procedurilor prevăzute de lege și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii acestor drepturi;
 • transmiterea către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov a dosarelor referitoare la alocația de stat pentru copii, stimulentului de inserție, indemnizației de creștere a copilului, indemnizaţiei de creştere a copilului cu handicap 0-7 ani, sprijin lunar pentru copiii cu handicap/părinte cu handicap pana la vârsta de 7 ani a copilului, etc. în vederea stabilirii acestor drepturi;
 • întocmirea în termenul legal a borderourilor centralizatoarelor, rapoartelor statistice, tabelelor nominale, etc. cu beneficiarii alocației de stat pentru copii, stimulentului de inserție, indemnizației de creștere a copilului, indemnizaţiei de creştere a copilului cu handicap 0-7 ani, sprijin lunar pentru copiii cu handicap/părinte cu handicap pana la vârsta de 7 ani a copilului și transmiterea acestora Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov;
 • efectuare anchete sociale pentru beneficiarii alocației de stat pentru copii, stimulentului de inserție, indemnizației de creștere a copilului, indemnizaţiei de creştere a copilului cu handicap 0-7 ani, sprijin lunar pentru copiii cu handicap/părinte cu handicap pana la vârsta de 7 ani a copilului, in cazul părinților necăsătoriți, a copiilor născuți in afara teritoriului României etc.
 • efectuarea demersurilor procedurale privind acordarea laptelui praf copiilor cu vârsta între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern;
 • primeşte publicul pentru consultanţă și pentru clarificarea unor situaţii în domeniul de activitate al compartimenului;
 • verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform procedurilor stabilite prin hotărâre a consiliului local în conformitate cu prevederile legale și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la ajutorul financiar;
 • intocmeste anchete sociale în vederea acordării burselor sociale si orice altfel de burse, la solicitarea unitatilor scolare,
 • efectueaza demersurile procedurale privind inscrierea copiilor in programul Gradinita Sociala;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și/sau la dispozitia expresa a directorului executiv, în conformitate cu prevederile legale.
 
Sari la conținut