Prezentare și atribuții (Serviciul Financiar – Contabilitate și Buget)

 

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE, BUGET, ACHIZIȚII PUBLICE, PROIECTE ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, ADMINISTRATIV ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII:

 

  • Fundamentează și întocmește în colaborare cu compartimentele din cadrul instituției, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli atât pentru sumele provenite din alocații bugetare, cât și din alte surse, precum și propunerile de rectificare a acestuia pentru finanțarea măsurilor de asistență socială și îl înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;
  • Urmărește încadrarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate;
  • Verifică respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor conform prevederilor legale;
  • Organizează şi conduce contabilitatea în mod cronologic şi sistematic, în conformitate cu prevederile legale, planul de conturi, asigurând oglindirea clară şi reală a tuturor elementelor patrimoniale ale instituţiei, în vederea întocmirii contului de execuţie bugetară, a balanţelor de verificare sintetice şi analitice, a darii de seamă contabile la termenele stabilite;
  • Exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor de încasări şi plăţi de orice natură, consumurile materiale şi financiare, angajamentele comerciale ale instituţiei şi orice altă operaţiune patrimonială în care instituţia este parte în conformitate cu prevederile legale;
  • Întocmeşte documentaţia pentru aprovizionarea cu materiale necesară bunei funcţionări a activităţilor din cadrul Direcţiei în conformitate cu solicitările primite şi aprobate de conducătorul instituţiei;
  • Face propuneri cu privire la necesitatea şi oportunitatea executării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii la imobilele care sunt în administrarea Direcţiei şi în care funcţionează serviciile sociale, a instalaţiilor şi altor mijloace fixe şi de inventar ce aparţin acestora;
  • Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului conform clauzei de confidenţialitate şi nu poate fi obligat în nicio circumstanţă de către nicio persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional;
 
Sari la conținut