VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE

CE ESTE VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE

VMI reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile  vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața.
VMI este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

 1. SPRIJIN PENTRU INCLUZIUNE
 • Are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și  riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat.
 1. SPRIJIN PENTRU FAMILIILE CU COPII
 • Se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei.

În funcție de nivelul venitului de care dispune familia sau persoana singură, precum și de alte criterii, cum ar fi componența familiei, calitatea de persoană în vârstă sau participarea la educație, se acordă unul sau ambele ajutoare financiare care alcătuiesc VMI.

VMI necesită depunerea unei singure cereri, indiferent de numărul și categoria de ajutoare financiare de care poate beneficia o familie/persoană singură. VMI se acordă într-o plată unică lunară aferentă, indiferent dacă este vorba de una sau mai multe componente ale VMI.

CINE POATE SOLICITA VMI?

 VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Directia de Asistenta Sociala  Pantelimon primește solicitări de acordare a VMI numai din partea persoanelor cu domiciliul legal/reședință sau care locuiesc efectiv pe raza Orașului Pantelimon, judetul Ilfov.

VMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele două componente ale VMI:

 • Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 275 lei, respectiv 400 lei dacă persoana singură a depășit vârsta de 65 ani.
 • Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 700 lei/membru de familie

III. CALCULAREA CUANTUMULUI VMI LUNAR

      Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența  dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în  cazul persoanei singure cu vârsta de cel putin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat  conform legii.

 

 • Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 275 lei/lună/ membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.
 • Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie:
 • Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
  • 107 lei, pentru familia cu un copil;
  • 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
 • Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru
  familia cu copii este:

  • 120 de lei, pentru familia cu un copil;
  • 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
 • Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
  • 85 de lei, pentru familia cu un copil;
  • 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi
 • Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
  • 110 lei, pentru familia cu un copil;
  • 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi

*Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.

 

 IV PROCEDURA DE ACORDAREA VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE

 

Venitul minim de incluziune se acordă în baza unei cereri formulate de solicitant. Vor fi acceptate spre analiză și soluționare doar cererile depuse de persoane cu domiciliul legal/reședință sau care locuiesc efectiv în Orașul Pantelimon, județul Ilfov.

După depunerea cererii însoțite de documentele necesare, dosarul solicitantului va și preluat și analizat de către angajații Directiei de Asistenta Sociala Pantelimon.  În urma analizei, dosarul va fi înaintat primarului Orașului Pantelimon pentru emiterea dispoziției de acordare sau respingere, conform fiecărui caz în parte. Solicitantului de VMI  îi va fi comunicată dispoziția primarului privind aprobarea sau respingerea acordării dreptului.

 

 1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU A SOLICITA VMI

  Formularul standard de cerere VMI, care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei;

 • Declaraţia pe propria răspundere;
 • Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
 • Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei;
 • Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit;
 • Certificat de naştere pentru fiecare copil;
 • Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
 • Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani;
 • Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului după caz
 • certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiei;
 • certificatul de căsătorie;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească prin care se dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti către persoana desemnată, conform prevederilor art. 104 şi art. 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 • actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

 

 1. PRECIZARI SUPLIMENTARE
 2. Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune. Lista poate fi consultată mai jos.

OBLIGAŢIILE TITULARULUI:

Titularul venitului minim de incluziune are obligaţia să comunice primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
Persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligaţia să depună la primărie, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere.

Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.

Verificarea condiţiilor privind menţinerea statutului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, faptul că nu au refuzat un loc de muncă oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, se realizează de către agenţia teritorială prin SNIAS sau, după caz, pe bază de liste de beneficiari.

În cazul persoanelor singure şi familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligaţia de mai sus nu se aplică.

În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia respectivă are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, activităţi sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă.

Fac excepţie familiile pentru care suma aferentă ajutorului de incluziune este de până la 50 de lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.

 

 

 

 
Sari la conținut