Ajutor de încălzire

Ajutoare de încălzire pentru perioada sezonului rece

Ajutorul de încălzire a locuinței pentru perioada sezonului rece se acordă conform O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată și H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei reprezintă măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, fiind cel principal utilizat.

NOTĂ !!

Începând cu 03.12.2020 consumatorii care utilizează, pentru încălzirea locuinţei, energie electrică, gaze naturale ori combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă dacă venitul net mediu lunar pe membru de familie / persoană singură este mai mic de 800 de lei.

a) Cine poate beneficia?

Ajutorul pentru încălzire a locuinţei se stabilește pe categorii de venit pentru:

 • familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale ori combustibili solizi sau petrolieri;
 • cetăţeni români și cetăţeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau după caz, reşedinţa în România, stabilită în condiţiile legislaţiei în vigoare;

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau după caz, de reşedinţă a acestora, locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

b) De ce poate beneficia:

Limitele de venituri şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri sau energie electrică.
Condiții și cuantum ajutor de încălzire cu GAZE NATURALE (ART.9):

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale.

 VENITURI CUANTUM
PÂNĂ ÎN  – 155 LEI  262 LEI
155,1 LEI – 210 LEI 190 LEI
210,1 – 260 LEI 150 LEI
260,1 – 310 LEI 120 LEI
310,1 – 355 LEI 90 LEI
355,1 – 425 LEI 70 LEI
425, 1 – 480 LEI 45 LEI
480,1 – 540 LEI 35 LEI
540,1 – 800 LEI 20 LEI

 

Condiții și cuantum ajutor de încălzire cu ENERGIE ELECTRICĂ (ART.10):
Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică care nu deţin altă formă de încălzire.

 VENITURI CUANTUM
PÂNĂ ÎN  – 155 LEI  240 LEI
155,1 LEI – 210 LEI 216  LEI
210,1 – 260 LEI 192 LEI
260,1 – 310 LEI 168 LEI
310,1 – 355 LEI 144 LEI
355,1 – 425 LEI 120 LEI
425, 1 – 480 LEI 96 LEI
480,1 – 540 LEI 72 LEI
540,1 – 800 LEI 20 LEI

 

Condiții și cuantum ajutor de încălzire cu LEMNE (ART.11):
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

 VENITURI CUANTUM
PÂNĂ ÎN  – 155 LEI 54  LEI
155,1 LEI – 210 LEI 48 LEI
210,1 – 260 LEI 44 LEI
260,1 – 310 LEI 39 LEI
310,1 – 355 LEI 34 LEI
355,1 – 425 LEI 30 LEI
425, 1 – 480 LEI 26 LEI
480,1 – 540 LEI 20 LEI
540,1 – 800 LEI 20 LEI

 

NOTĂ ! Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0,116 ISR (58 LEI).

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia următoarelor categorii de venituri:

 • alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare;
 • bursele şcolare şi sumele acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • stimulentul educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 • sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;
 • sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională», prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional;
 • veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

c) Acte necesare:

Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială;

Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei

 • copii după BI-CI;
 • certificatele de naştere ale copiilor;
 • certificatul de căsătorie/deces (după caz);
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.

Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

 • drepturi provenite din salarii (salariul net cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, precum şi suma corespunyătoare), sau activitaţi independente;
 • cupon de indemniţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc;

Acte de proprietate/chirie – copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere, comodat, folosinţă, pentru titular viza obligatorie pe buletin.

Alte documente

 • Ultima factură de la furnizorul de gaze naturale/ energie electrică cu codul client pentru persoanele care au contract încheiat cu furnizorii.
 • Dosar cu șină

NOTĂ!
Termen de depunere până pe data de 20 a fiecărei luni la sediul DAS Pantelimon, pentru a beneficia cu luna urmatoare ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite după această dată (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileşte cu luna decembrie)

SOLICITAREA SE FACE OBLIGATORIU DOAR DE CĂTRE PROPRIETARUL LOCUINȚEI SAU SUCCESORUL DE DREPT AL ACESTUIA ORI TITULARUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE, COMODAT, CONCESIUNE.