Venitul minim garantat

Cerere modificare drepturi noi
Cerere acordare drepturi noi

Venitul minum garantat

VENITUL MINUM GARANTAT

Ajutoare sociale se acordă în baza Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 aprobate prin H.G. 50/2011, modificată prin H.G.559/2017.

 1. a) Cine poate beneficia?

Familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri foarte mici, aflate în situaţii de criză sau sărăcie extremă care au domiciliul stabil, reşedinţa pe raza teritorială a orașului Pantelimon.

 1. b) De ce poate beneficia:

Nivelul lunar prevăzut de legislația în vigoare :

 • 1 PERSOANĂ – 170 LEI
 • 2 PERSOANE – 305 LEI
 • 3 PERSOANE – 427 LEI
 • 4 PERSOANE – 529 LEI
 • 5 PERSOANE – 631 LEI
 • 6 PERSOANE – 674 LEI
 • 9 PERSOANE – 718 lei
 • 10 PERSOANE – 762 lei

Câte 0,073 ISR (43,66 lei)  pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane care face parte din familie în condițiile prezentei Legi.
ISR = 598,019 lei

c) Acte necesare: 

 •  Cerere și declarație pe propria răspundere completată de reprezentantul familiei sau de persoana singură.
 • Componența familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:
 1. buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
 2. documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;
 3. certificatele de naştere ale copiilor;
 4. livretul de familie;
 5. certificatul de căsătorie/ certificatul de deces unde este cazul;
 6. hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 7. actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 8. acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
 9. după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de solicitant şi membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
 • Cupon alocație de stat pt. copii, original + fotocopie, extras de cont, cupon indemnizație de handicap în original + fotocopie, cupon pensie din luna anterioară depunerii cererii;
 • Adeverință de venit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
 • Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă), atunci când este cazul
 • Adeverința de la AJOFM (șomaj) – pt. persoanele apte de muncă;
 • Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student, precum si forma de învăţământ (zi/ff/idd, etc.);
 • Dovada spațiului locativ (contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, etc.), în fotocopie;
 • Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii, original + fotocopie ( după caz);
 • Certificat medical de constatare a capacității de muncă;
 • Angajament de plată (formular DAS)

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL:

Bunuri imobile:

 • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală.

Bunuri mobile*:

 • Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor ulilizate/ adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora;
 • Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice ;
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“;

Depozite bancare:

 • Depozite bancare- a căror sumă totală este mai mare de 3 ori față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

 

 
Sari la conținut