Indemnizație crestere copil și stimulentul de inserție

Cerere ICC, stimulent, alocații
ICC
Formular adeverință angajator

 

Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție – se acordă în conformitate cu prevederile OUG 111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copilului cu modificările și completările ulterioare.

INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

 1. a) Cine poate beneficia?
 • Oricare dintre părinții biologici ai copilului;
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore;
 • Alte situații.
 1. b) De ce poate beneficia?

Cuantum îndemnizație:

 • OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârstă de la 0 la 2 ani (3 ani pentru copiii cu handicap) – 85% din media veniturilor nete pe ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului (min. 1495lei)

Indemnizații pentru creșterea copilului (copil/părinte cu handicap) – se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111 / 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului

 • Concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap până la vârsta de 7 ani – 1495 lei;

Cuantum stimulent de inserție:

 • OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârstă de la 0 la 3 ani (4 ani pentru copiii cu handicap) – 653 lei
 1. c) Acte necesare pentru acordarea indemnizației:
 • Opis (completat de solicitant)
 • Angajament (completat de solicitant)
 • Declarația celuilalt părinte
 • Declarația tip (completată de solicitant)
 • Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
 • Cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție (semnată de ambii părinți)
 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Actele de identitate ale părinților (copie și original)
 • Certificatul de căsătorie (copie și original)

În cazul veniturilor salariale

 • Adeverință (Anexa 2) completată corect de angajator
 • Dovada suspendării activității(decizie/ordin/dispoziție/act adițional)/ încetării activității
 • Adeverință cu perioada concediului de maternitate (după caz, se menționează că mama n-a beneficiat de concediu de maternitate)
 • În funcție de fiecare situație, pe lângă acele enumerate, se pot solicita și alte acte care să ateste condițiile de eligibilitate
 • Extras de cont (în cazul în care solicitantul dorește virarea banilor)
 • După caz (acte în copie + originale):
 • Acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul
 • Acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
 • Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situația în care copilul este declarat cu handicap
 • DOSAR CU ȘINĂ

IMPORTANT!

Dacă ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, pentru copilul născut începând cu 01 martie 2012,dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună, celălalt părinte având obligaţia de a anunţa în scris AJPIS ILFOV cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. Dacă acesta va solicita dreptul, va trebui să depună cererea şi actele doveditoare,  pana cel tarziu in ziua anterioara implinirii de catre copil a varstei de 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap.

În cazul veniturilor realizate din activități independente (drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, venituri obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, conventii civile, contracte de comision sau alte venituri asimilate salariilor, venituri obținute ca Persoana Fizica Autorizată / Persoană Fizică Independentă.

 • Dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior(anii fiscali anterior) celui în care s-a născut copilul, corespunzător perioadei prevăzute de ordonanța de urgență (12 luni în ultimii 2 ani) eliberată de organele fiscale-declarația unică 212
 • Dovada intreruperii activitatii ( adeverinta eliberată de barou/ de ANAF/ rezoluția de la Camera de Comerț/act adițional/ act eliberat de către institutia competentă)
 • Adeverintă care sa cuprinda perioada în care au fost realizate veniturile și tabel explicit cu Venitul brut pe fiecare lună, Contributii sociale retinute (CAS, Somaj, etc) Impozitul reținut : se mentioneaza atât procentul reținut cât și valoarea acestuia, Venitul net pe fiecare luna, pentru anul nasterii copilului, pentru veniturile obtinute din drepturi de autor
 • Contractul de drepturi de autor ( copie și original )
 • Adeverință cu perioada și sumele încasate de la CAS sau declarație pe proprie răspundere cu privire la concediul de maternitate, dupa caz
 • Declarația celuilalt părinte privind concediul de maternitate unde este cazul
 • Dovada privind venitul calculat în vederea plății anticipate a impozitului/declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri pentru care legea nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului central, pentru veniturile realizate în anul anterior nașterii copilului.
 • Declarație pe propria răspundere că în anul următor va prezenta AJPIS,în termen de 30 de zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile realizate, eliberată de administrația financiară.

 

STIMULENTUL DE INSERȚIE

 1. a) Cine poate beneficia?
 • Oricare dintre părinții biologici ai copilului;
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore;
 • Alte situații.
 1. b) De ce poate beneficia?

Cuantum stimulent de inserție:

 • OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârstă de la 0 la 3 ani (4 ani pentru copiii cu handicap) – 653 lei

 c)Acte necesare

Stimulent de inserție ( în caz de reluare activitate fără concediu creștere copil )

 • Opis (completat de solicitant)
 • Angajament (completat de solicitant)
 • Declarația tip (completată de solicitant)
 • Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
 • Cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție (semnată de ambii părinți)
 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Actele de identitate ale părinților (copie și original)
 • Certificatul de căsătorie (copie și original) în cazul părinților căsătoriți
 • În cazul veniturilor salariale
 • Anexa 2 (completată corect de angajator)
 • Adeverință cu perioada concediului de maternitate al mamei, în cazul în care depune tatăl dosar pentru obținerea stimulentului
 • În funcție de fiecare situație, pe lângă actele enumerate, se pot solicita și alte acte care să ateste condițiile de eligibilitate
 • Extras de cont ( dacă solicitantul dorește virarea banilor în cont bancar )

Stimulent de inserție ( în caz de reluare activitate după concediu creștere copil )

 • Opis (completat de solicitant)
 • Angajament (completat de solicitant)
 • Declarație (completată de celălalt părinte)
 • Declarația tip (completată de solicitant)
 • Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
 • Cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție (semnată de ambii părinți)
 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Actele de identitate ale părinților (copie și original)
 • Certificatul de căsătorie (copie și original) în cazul părinților căsătoriți
 • În cazul veniturilor salariale
 • Dovada reluării activității (decizie/dispoziție/ordin/act adițional)
 • În funcție de fiecare situație, pe lângă actele enumerate, se pot solicita și alte acte care să ateste condițiile de eligibilitate
 • Extras de cont ( dacă solicitantul dorește virarea banilor în cont bancar )

 

Stimulent de inserție ( în caz de reluare activitate după concediul de creștere al copilului până la împlinirea acestuia a vârstei de 6 luni)- 1500 lei până la vârsta de 2 ani a copilului

 • Opis (completat de solicitant)
 • Angajament (completat de solicitant)
 • Declarație (completată de celălalt părinte)
 • Declarația tip (completată de solicitant)
 • Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
 • Cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție (semnată de ambii părinți)
 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Actele de identitate ale părinților (copie și original)
 • Certificatul de căsătorie (copie și original) în cazul părinților căsătoriți
 • În cazul veniturilor salariale
 • Dovada reluării activității (decizie/dispoziție/ordin/act adițional)
 • În funcție de fiecare situație, pe lângă actele enumerate, se pot solicita și alte acte care să ateste condițiile de eligibilitate
 • Extras de cont ( dacă solicitantul dorește virarea banilor în cont bancar )

 

 IMPORTANT!

Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară pana la 2 ani, sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap si obţin venituri supuse impozitului pe venit cu cel putin 60 zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de insertie se prelungeste pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, sau pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani, in cazul copilului cu handicap.

Termene de depunere a cererilor pentru acordarea stimulentului de inserţie:

Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:

 1. a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la această dată;
 2. b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu indeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 3. c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 4. d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);
 5. e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspendă,daca cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

 

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ILFOV. Serviciul Beneficii Sociale din cadrul DAS Pantelimon are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei  a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza orașului Pantelimon, județul Ilfov.

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv  stimulentul de inserţie, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăti şi Inspecţie Socială Ilfov.

AJPIS ILFOV

Bd.Gen.Gh.Magheru nr.7. București, sector 1

Tel 021.256.97.84,  021.256.96.92

Fax 037.1601.908

 

 

 

 

 
Sari la conținut