Alocația de susținere a familiei

Alocație de susținere a familiei

Cerere acordare

Alocații de susținere a familiei – se acordă în conformitate cu prevederile:

 • Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare, modificată cu HG nr.559/2017.

Prin prezenta lege se instituie alocația pentru susținerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.

a) Cine poate beneficia?

 • familiile formate din soț, soție și copiii  în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora și care locuiesc împreună;
 • persoană singură și copiii acesteia;
 • bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună – dacă au realizat venituri lunare nete de până la 557 lei (RON) pe membru de familie.

b) De ce poate beneficia?

 • Cuantumul alocației pentru susținerea familiei complementare (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 240 lei:

99 lei pentru familia cu un copil
197 lei pentru familia cu 2 copii
295 lei pentru familia cu 3 copii
393 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației pentru susținerea familiei(pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează intre 240 și 634 lei:

90 lei pentru familia cu un copil
180 lei pentru familia cu 2 copii
270 lei pentru familia cu 3 copii
359 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației monoparentale pentru familia  al cărui venit net lunar/membru de familie se situează până la 240 lei:

128 lei pentru familia cu un copil
256 lei pentru familia cu 2 copii
384 lei pentru familia cu 3 copii
512 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărui venit net lunar/membru de familie se situează între 240 și 634 lei :

122 lei pentru familia cu un copil
244 lei pentru familia cu 2 copii
366 lei pentru familia cu 3 copii
488 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

c) Acte necesare (copie și original):

 • Cerere tip întocmită de reprezentantul familiei

Acte doveditoare privind componența familiei ( copie și original)

 • Carte de identitate pentru membrii familiei cu vârstă peste 14ani și certificate de naștere pentru copii
 • Livretul de familie (după caz);
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de deces sau sentință de divorț

Acte doveditoare privind veniturile familiei:

 • Adeverință eliberată de angajator cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să menționeze dacă salariatul beneficiază de sporuri, bonuri de masă sau alte sume( în cazul în care acesta nu beneficiază să se menționeze acest lucru, în cazul  în care beneficiază să se tracă suma primită)
 • Cupon alocație de stat, alocații de plasament, alocații de întreținere – copie;
 • Cupon pensie, cupon șomaj, pensie de urmaș, indemnizație persoane cu handicap, etc – copie;
 • Adeverință eliberată de Administrația Financiară ( activități independente, persoane fizice autorizate, asociat unic, chirii, etc.);
 • Declaraţie pe propria răspundere privind veniturile realizate( unde este cazul)
 • Adeverință școlară din care să rezulte situația privind frecventarea cursurilor, precizarea că elevul nu repetă anul școlar și dacă beneficiază de burse de orice tip;
 • Declarație pe propria raspundere (formular tipizat);
 • Copie contract locuință;
 • Talon mașină – vechimea masinii – copie;
 • Extras de cont – pe numele solicitantului ( opțional);

 

Alte acte doveditoare – copie și original:

 • Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărâre judecătorească de încuviințare a adoptiei, hotărâre judecătorească /hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului; decizia directorului DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărâre judecătorescă sau dispoziția primarului privind instituirea tutelei;
 • Hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este declarat/ declarată dispărut/dispărută (după caz) ;hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este arestat preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea familiei (după caz); dispoziția primarului privind instituirea tutelei;
 • Act doveditor care atestă calitatea de reprezentat legal al persoanei minore;
 • Certificatul de încadrare într-un grad de handicap/ orientare școlară
 • Adeverinţă eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte bunurile pe care le are în proprietate (pentru persoanele care au stabilit domiciliul în altă localitate decât Orașul Pantelimon, Județul Ilfov) şi o declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat alocaţia la alte primării;
 • Angajament de plată

 

 

 
Sari la conținut