Alocație de stat

Cerere alocații
Declarație titular

Alocaţii de stat pentru copii    

Alocaţii de stat pentru copii  se acordă conform prevederilor Legii 61/1993 cu modificările și completările ulterioare.

 1. a) Cine poate beneficia?
 • Copiii în vârstă de până la 18 ani sau peste 18 ani dacă frecventează cursurile școlare până la terminarea acestora fără întrerupere.
 1. b) De ce poate beneficia?
  Cuantum alocație:
 • 630 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 – 2 ani;
 • 256 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între2 -18 ani;
 • 630 lei pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0 -18 ani;
 1. c) Acte necesare:
 • Declarația tip (completată de solicitant)
 • Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
 • Cererea pentru acordarea alocației de stat pentru copil (semnată de ambii părinți)
 • Actul de identitate al solicitantului (copie și original)
 • Actul de identitate al celuilalt părinte (copie și original)
 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Certificatul de căsătorie (copie și original)
 • Extras de cont (dacă solicitantul dorește virarea banilor în cont)

După caz ( acte în copie+originale):

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț
 • Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției
 • Hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției
 • Actul de deces al unuia dintre părinți
 • Alte situații.
 • DOSAR CU ȘINĂ

Dosarul pentru obținerea alocației de stat pentru copii pentru solicitanții care au sau, au avut calitatea de lucrător migrant și cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr.883/2014 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr.987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2014, ca cuprinde Cererea pentru acordarea alocatiei de stat (anexa nr.1 la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 52/2011 punctele C3 si D2) și documentele justificative, inclusiv cele care să ateste adresa precum si numarul de asigurare din celalat stat membru.

Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata dreptului se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ILFOV.

Serviciul Beneficii Sociale din cadrul D.A.S Pantelimon are atribuţii de primire, înregistrare,verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza orașului Pantelimon.

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulentul de inserţie, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăti şi Inspecţie Socială Ilfov

 

INFORMAŢII UTILE CU PRIVIRE LA STABILIREA ŞI PLATA ALOCAŢIEI DE STAT:

 • Cererea pentru stabilirea alocaţiei de stat şi actele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept, se depun la D.A.S Pantelimon, doar dacă reprezentantul legal al copilului are domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a orașului Pantelimon;
 • DAS Pantelimon transmite lunar, Agenţiei Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov, cererile înregistrate şi documentele justificative în baza unui tabel centralizator;
 • Acordarea alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte prin decizia directorului executiv al Agenţiei;
 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii, de către Agenţia Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov;
 • În situaţia în care , după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, reprezentantul legal optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris Agenţiei Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov;
 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare
 • Pentru solicitarea şi primirea drepturilor restante, reprezentantul legal, depune la Agenţie o cerere în acest sens;
 • Reprezentantul legal este obligat să comunice în scris Agenţiei orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariţia acesteia;
 • În cazul schimbării de domiciliu sau de reşedinţă în aria de competenţă a aceleiaşi direcţii teritoriale care a efectuat plata drepturilor până la apariţia modificării, reprezentantul legal comunică în scris, în termenul de 15 zile , Agenţiei Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov, modificarea.

 

AJPIS ILFOV

Bd.Gen.Gh.Magheru nr.7. București, sector 1

Tel 021.256.97.84,  021.256.96.92

Fax 037.1601.908

 

 
Sari la conținut