Ajutor financiar familii – plată servicii bonă

CERERE- AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ.

Serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone se încadrează în categoria serviciilor sociale de reconciliere a vieții de familie cu viața sa profesională.

Ajutorul financiar familiilor cu domiciliul/reședința pe raza orașului Pantelimon, județ Ilfov pentru plata serviciilor oferite de bonă se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local nr.98 din 7.05.2020.

a) Cine poate beneficia?

Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumit în continuare ajutor financiar, prevăzut de prezenta lege, persoanele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară, ale       căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

– este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic;

– are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;

– este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

b) De ce pot beneficia?

Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă, sumele fiind cuprinse între 250 lei și 710 lei pe lună.

Sumele  se acordă în funcție de veniturile familiei, pentru copiii de vârstă antepreșcolară, părinților/reprezentanților legali care nu se află în concediul de creștere a copilului de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Veniturile maxime ale familiilor care se încadrează în aceste condiții nu trebuie să depășească suma de 3.500 de lei.

La stabilirea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de familie/ părinte singur/ reprezentant legal al copilului în ultimele şase luni anterioare solicitării dreptului la ajutor pentru plata serviciului de bonă, prevăzute în formularul de cerere – Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă, cu excepţia următoarelor categorii de venituri:

a) alocaţia pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sumele primite cu titlu de buget complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
d) alocaţia de susţinere a familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
f) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
g) suinele primite cu titlu de ajutor de urgenţă de la bugetul de stat sau de la bugetul local;
h) ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare
i) tichetele sociale.

Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

– până la 2.100 lei – 710 lei;

– de la 2.101 lei până la 2.500 lei – 550 lei;

– de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei;

– de la 3.001 lei până la 3.500 lei – 250 lei.

c) Condiții de acordare

Persoanele care solicită acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să fie cetăţean roman cu domiciliu in oras Pantelimon, judet Ilfov, cetăţean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, oras Pantelimon, Jud. Ilfov, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
  • sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată.

Pot beneficia de ajutorul financiar şi persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) (din metotologia de acordare), dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

  • sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
  • nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creşă/grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă.

!!!!!!!!!!!   Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) copilul/copiii este/sunt în întreţinerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
e)nu şi-au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
f) nu au domiciliul/reședința pe raza administrativ-teritorială a orașului Pantelimon;

 
Sari la conținut