Prezentare și atribuții (Serviciul Beneficii Social)

SERVICIUL BENEFICII SOCIALE ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII:

Scopul serviciului este acordarea de prestaţii și beneficii sociale pentru îmbunătățirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor aflate în situaţie de risc social și sprijinirea acestora în vederea integrării/reintegrării sociale.

Atribuțiile serviciului sunt realizate de către personalul serviciului și sunt următoarele:

1) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;

2) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi și inspecţie socială;

3) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, și pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;

4) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;

5) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;

6) urmăreşte și răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii și persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;

7) efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

8) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;

9) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;

10) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a alocației de stat pentru copii, stimulentului de inserție, indemnizației de creștere a copilului, indemnizaţiei de creştere a copilului cu handicap 0-7 ani, alocația de susținere a familiei, venitul minim garantat conform procedurilor prevăzute de lege și pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii acestor drepturi;

11) transmiterea către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov a dosarelor referitoare la alocația de stat pentru copii, stimulentului de inserție, indemnizației de creștere a copilului, indemnizaţiei de creştere a copilului cu handicap 0-7 ani, alocația de susținere a familiei, venitul minim garantat, etc. în vederea stabilirii acestor drepturi;

12) întocmirea în termenul legal a borderourilor centralizatoarelor, rapoartelor statistice, tabelelor nominale, state, etc. cu beneficiarii alocației de stat pentru copii, stimulentului de inserție, indemnizației de creștere a copilului, indemnizaţiei de creştere a copilului cu handicap 0-7 ani, alocația de susținere a familiei, venitul minim garantat și transmiterea acestora Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov;

13) efectuarea periodică a anchetelor sociale de reevaluare pentru persoanele singure și familiile beneficiare de ajutor social, în conformitate cu prevederile legale;

14) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei;

15) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a ajutoarelor de urgență, conform procedurilor stabilite prin hotărâre a consiliului local în conformitate cu prevederile legale și pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la ajutor de urgență;

16) preluarea cererilor, verificarea îndeplinirii condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local și a documentelor justificative, pregătirea documentaţiei necesare în vederea acordării de premii și sprijin financiar pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și a 100 de ani de viață, precum și întocmirea de dispoziţii de acordare sau, după caz respingere a acestor drepturi;

17) efectuarea demersurilor procedurale privind acordarea laptelui praf copiilor cu vârsta între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern;

18) întocmirea şi transmiterea documentaţiilor necesare acordării ajutoarelor către instituţiile implicate în acordarea acestor beneficii;

19) întocmirea situaţiilor cu persoanele care au dreptul la acordarea unor beneficii de asistenţă socială sau beneficiază de anumite drepturi de asistență socială;

20) evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ teritorială și identifică familiile și persoanele aflate în dificultate precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

21) efectuarea și întocmirea anchetelor sociale în vederea acordării sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului național de protecție socială „Bani de liceu”;

22) efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

23) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

24) primeşte publicul pentru consultanţă și pentru clarificarea unor situaţii în domeniul de activitate al serviciului;

25) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și/sau la dispozitia expresa a directorului executiv, în conformitate cu prevederile legale.

 
Sari la conținut