Acte și formulare necesare (Serviciul Beneficii Sociale)

Acte și formulare necesare (Serviciul Beneficii Sociale)

AJUTOR SOCIAL- VENIT MINIM GARANTAT

Cerere modificare drepturi noi
Cerere acordare drepturi noi

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor social

Privind situația familială ( copii Xerox)

 • Cerere si declarație pe propria răspundere completată de reprezentantul familiei sau de persoana singură;
 • Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:
 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
 • documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.
 • certificatele de naştere ale copiilor;
 • livretul de familie;
 • certificatul de căsătorie/ certificatul de deces unde este cazul;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de solicitant şi membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii.
 • Cupon alocație de stat pt. copii, original + fotocopie, extras de cont, cupon indemnizație de handicap în original + fotocopie, cupon pensie din luna anterioară depunerii cererii;
 • Adeverință de venit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
 • Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă), atunci când este cazul
 • Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student, precum si forma de învăţământ (zi/ff/idd, etc.);
 • Dovada spațiului locativ (contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, etc.), în fotocopie;
 • Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii, original + fotocopie ( după caz);
 • Certificat medical de constatare a capacității de muncă
 • Angajament de plată (formular DAS);
 • Dosar cu șină .

 

Pt. persoanele apte de munca ( acte in original)

Adeverinta eliberata de Agentia Teritoriala pt. Ocuparea Fortei de Munca  , inclusiv pt. persoanele care au implinit 16 ani si care nu urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant prevazute  de lege în original

Sunt scutite de a aduce aceasta adeverinta persoanele apte de munca care se afla in urmatoarele situatii :

 • mamele care au copii până la 7 ani și 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;
 • asigură îngrijirea mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu;
 • participă la un program de pregatire profesională;
 • elevii și studenții la zi (până la vârsta de maxim 26 de ani);
 • persoanele inapte de muncă ( incapacitate de munca se dovedește cu certificat medical eliberat de medicul de specialitate)
 • dacă incapacitatea de muncă durează o perioadă de maxim 6 luni sau certificat eliberat de comisia de expertiză a capacității de muncă.
AJUTOR CHIRIE

Ajutoare de chirie

Cerere ajutor chirie

Ajutorul de chirie se acordă conform Hotărârii Consiliului Local 317/21.12.2022 privind acordarea ajutorului pentru plata chiriei.

 1. a) Cine poate beneficia?

Ajutorul  pentru plata chiriei se acordă doar persoanelor/familiilor care:

 • Au domiciliul sau reședința pe raza orașului Pantelimon.
 • Nu au în proprietate imobile.
 • Au un venit net pe membru de familie sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Ajutorul pentru plata chiriei se acordă pentru următoarele categorii de beneficiari:

 •  Persoane singure/familiile/familiile monoparentale din evidențele Directiei de Asistență Socială Pantelimon care in urma anchetei sociale, pot fi incadrate in categoria persoanelor marginalizate social sau in risc de marginalizare sociala, cu domiciliul/reședința pe raza orașului Pantelimon.
 • Tinerii  proveniți din centrele de plasament și din centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate de pe raza județului Ilfov.
 • Victimele violenței domestice cu domiciliul/reședința pe raza orașului Pantelimon.
 • Persoane vârstice aflate în situații deosebite.
 • Pentru a putea beneficia de ajutor pentru plata chiriei, persoanele eligibile trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiții:

– solicitantul trebuie să fie cetățean roman și să aibă domiciliul sau reședința pe raza orașului Pantelimon, județ Ilfov;
– imobilul care face obiectul contractului de închiriere să fie pe raza orașului Pantelimon;
– solicitantul precum și oricare alt membru al familiei, sau asimilați acestora (concubin, partener), nu are în proprietate o locuință și nici nu a înstrăinat o locuință în ultimii 10 ani anterior datei depunerii cererii;
– solicitantul, precum și oricare membru major al familiei sau asimilați acestora (concubin, partener), nu are în folosință o locuință din fondul locativ de stat;
– solicitantul, precum și oricare membru major al familiei sau asimilați acestora (concubin, partener), nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuință sau alte programe aprobate prin legislația în vigoare;
– venitul net lunar pe membru este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată;
– beneficiarul îndeplinește minim 8 puncte conform criteriilor speciale de selecție

 1. b) Acte necesare:

Documente care să ateste componența familială

 • actul de identitate al solicitantului și actele celorlalți membri ai familiei;
 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie;
 • copie certificat naștere ( ale copiilor)/ certificat de căsătorie;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei/ de plasament familial al minorului;
 • acte care atestă calitatea de moştenitor/tutore/curator;
 • acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ;
 • acte medicale dacă este cazul

Documente privitoare la veniturile realizate de membrii familiei, respectiv:

 • adeverință cu salariul net;
 • Dovada înscrierii la AJOFM  pentru persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri;
 • adeverință de venit – de la administrația financiară sau declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri. – ANAF;
 • Stagiu de cotizare de la CASA DE PENSII;
 • cuponul pentru pensionari, șomeri;
 • adeverință de elev ( pentru elevi) și cuponul de alocație de stat;
 • certificat de încadrare în grad de handicap și cuponul cu indemnizația de handicap;
 • scrisoare medicală tip de la medicul de familie;
 • certificat fiscal sau declarație pe propria răspundere privind bunurile deținute în proprietate/folosință de membrii majori din familie;
 • adeverință de pământ;
 • orice alte acte din care să rezulte veniturile familiei;
 • Copie și original a contractului de închiriere înregistrat în evidențele fiscale – ANAF ;
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că între titularul ajutorului de chirie și proprietarul locuinței închiriate, respectiv membrii familei acestora, nu există niciun fel de relație de rudenie

 

AJUTOR DE URGENȚĂ
Cerere ajutor urgență

Ajutoare de urgență

Ajutoarele  de urgență se acordă o singură dată pe an, conform Hotărârii Consiliului Local 338/17.11.2021 privind acordarea  ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare pe raza administrativ-teritorială a orașului Pantelimon.

 

a) Cine poate beneficia?

Persoanele singure sau familiile aflate în situaţie de criză, dar şi cele aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor sau accidentelor, care au domiciliul stabilit legal pe raza orașului Pantelimon precum şi  persoanelor/familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

 

b) Acte necesare:

Documente care să ateste componența familială

 • actul de identitate al solicitantului și actele celorlalți membri ai familiei;
 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie
 • copie certificat naștere ( ale copiilor)/ certificat de căsătorie;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei/ de plasament familial al minorului
 • acte care atestă calitatea de moştenitor/tutore/curator;
 • acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ

 

Documente privitoare la veniturile realizate de membrii familiei, respectiv:

 • adeverință cu salariul net;
 • adeverință de venit – de la administrația financiară precum că nu realizează venituri
 • cuponul pentru pensionari, șomeri;
 • adeverință de elev ( pentru elevi) și cuponul de alocație de stat;
 • certificat de încadrare în grad de handicap și cuponul cu indemnizația de handicap;
 • scrisoare medicala tip de la medicul de familie;
 • certificat fiscal sau declarație pe propria răspundere privind bunurile deținute în proprietate/folosință de membrii majori din familie;
 • adeverință de teren;
 • dovada din care să reiasă ca se află în căutarea unui loc de muncă și s-au înscris în evidențele J.O.F.M. (în cazul persoanelor apte de muncă ce nu realizează venituri)!
 • orice alte acte din care să rezulte veniturile familiei;

 

Documente justificative privind situația de urgență invocată, respectiv:

 • acte care să justifice și să susțină cererea de ajutor de urgență cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:
 • documente eliberate de autorităţile competente pentru constatarea calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor;
 • adeverinţă şi/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum şi alte documente medicale justificative eliberate de autorităţile competente în domeniu care să ateste situaţia de dificultate invocată în cerere;
 • pentru achiziţia de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberată de autorităţile competente privind costul total al acestora, precum şi cheltuielile suportate de acestea;
 • certificate de deces;
 • orice alte documente care să certifice existența situațiilor de necesitate deosebite ale familiilor

Alte documente

 • declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi suma acordată cu titlu de ajutor numai în scopul pentru care i-a fost acordat
 • alte documente după caz;
 • dovada din care să reiasă ca se află în căutarea unui loc de muncă și s-au înscris în evidențele  J.O.F.M. (în cazul persoanelor apte de muncă ce nu realizează venituri)!
 • Dovada înscrierii la AJOFM trebuie adăugată și la actele necesare pentru ajutorul de chirie!

 

Hotarare nr 338/17.11.2021

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

CERERE AJUTOR INCALZIRE

 

În conformitate cu Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordarea ajutoarelor se va face pe baza cererii şi declaraţiei pe propria raspundere însoţită de acte doveditoare, respectiv :

 •  C.I pentru toți membrii familiei (copie și original );
 • Certificat de naștere copil;
 • Certificatul de căsătorie, certificat de deces ( după caz );
 • Hotărâre divorț/ plasament/ adopție, potrivit legii;
 • Act de proprietate/ chirie/ concesiune/ comodat/ folosință (copie și original )
 • Ultima factură de la gaze naturale/ energie electrică cu codul client pt persoanele care au contract încheiat cu furnizorii;
 • Certificat fiscal de la taxe şi impozite din care sa reiasă dacă deţine sau nu autoturism sau alte locuinţe decât cea de domiciliu, pentru toate persoanele de peste 18 ani;
 • Adeverinţă de la registrul agricol că deţine sau nu teren agricol sau animale pentru toate persoanele de peste 18 ani.
 • Persoanele care deţin autoturism vor prezenta copia talonului maşinii.
 • Adeverinte cu veniturile salariale nete, care includ si bonurile de masa si alte bonificatii acordate de catre angajator;
 • Talon de pensie;
 • Indemnizatie acordata persoanelor cu handicap;
 • Indemnizatie pentru cresterea copilului sau a stimulentului de insertie;
 • Alocatie de plasament;
 • Alte documente cu venituri realizate, ex. decizie de impunere de la ANAF pentru veniturile asimilate salariilor (drepturi de autor, prestarii servicii, etc.), PFA, etc.;
 • Persoanele care declara ca nu au venituri sa faca dovada cu adeverinta eliberata de catre ANAF;
 • Copie a unei facturi de energie electrica sau gaze naturale, care sa fie pe numele titularului de ajutor;

 

NOTĂ!
Termen de depunere până pe data de 20 a fiecărei luni la sediul DAS Pantelimon, pentru a beneficia cu luna urmatoare ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite după această dată (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileşte cu luna decembrie)

 

 
Sari la conținut