Acte și formulare necesare (Serviciul Beneficii Sociale)

Acte și formulare necesare (Serviciul Beneficii Sociale)

AJUTOR SOCIAL- VENIT MINIM GARANTAT

Cerere modificare drepturi noi
Cerere acordare drepturi noi

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor social

Privind situația familială ( copii Xerox)

 • Cerere si declarație pe propria răspundere completată de reprezentantul familiei sau de persoana singură;
 • Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:
 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
 • documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.
 • certificatele de naştere ale copiilor;
 • livretul de familie;
 • certificatul de căsătorie/ certificatul de deces unde este cazul;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de solicitant şi membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii.
 • Cupon alocație de stat pt. copii, original + fotocopie, extras de cont, cupon indemnizație de handicap în original + fotocopie, cupon pensie din luna anterioară depunerii cererii;
 • Adeverință de venit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
 • Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă), atunci când este cazul
 • Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student, precum si forma de învăţământ (zi/ff/idd, etc.);
 • Dovada spațiului locativ (contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, etc.), în fotocopie;
 • Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii, original + fotocopie ( după caz);
 • Certificat medical de constatare a capacității de muncă
 • Angajament de plată (formular DAS);
 • Dosar cu șină .

 

Pt. persoanele apte de munca ( acte in original)

Adeverinta eliberata de Agentia Teritoriala pt. Ocuparea Fortei de Munca  , inclusiv pt. persoanele care au implinit 16 ani si care nu urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant prevazute  de lege în original

Sunt scutite de a aduce aceasta adeverinta persoanele apte de munca care se afla in urmatoarele situatii :

 • mamele care au copii până la 7 ani și 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;
 • asigură îngrijirea mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu;
 • participă la un program de pregatire profesională;
 • elevii și studenții la zi (până la vârsta de maxim 26 de ani);
 • persoanele inapte de muncă ( incapacitate de munca se dovedește cu certificat medical eliberat de medicul de specialitate)
 • dacă incapacitatea de muncă durează o perioadă de maxim 6 luni sau certificat eliberat de comisia de expertiză a capacității de muncă.
AJUTOR CHIRIE

Cerere ajutor chirie

Ajutorul pentru plata chiriei se acordă pentru următoarele categorii de beneficiari:

 • tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani, proveniți din centrele de plasament și din centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate de pe raza județului Ilfov
 • mamele cu copii, care au beneficiat, prin centrele maternale din subordinea D.G.A.S.P.C. până la data solicitării ajutorului financiar, de servicii, asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului
 • persoanele adulte fără adăpost, care au beneficiat, până la data solicitării ajutorului financiar, de servicii sociale de adăpostire, acordate în regim de urgență, prin compartimentele specializate din subordinea D.A.S. Pantelimon
 • persoanele marginalizate social definite conform art. 49 din HG 1149/2002 ca fiind persoanele care beneficiază de venit minim garantat sau fac parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat în condițiile legii 416/2001

Persoană aflată în cel puțin două dintre următoarele situații dovedite cu documente    justificative :

 • nu are loc de muncă;
 • nu are locuinţa în proprietate;
 • locuieşte în condiţii improprii (constatate prin anchetă socială);
 • are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii în întreţinere;
 • este persoana vârstnică, fără susţinători legali;
 • este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
 • are în întreţinere o persoana încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
 • nu deține calitatea de chiriaș o alta locuință, fond de stat-socială;
 • Persoană a cărui locuință a fost afectata major de calamitati naturale;
 • Persoana evacuata in urma unei hotarai judecatoresti;
 • Persoanele singure/ familiie care au un venit mediu lunar pe membru sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Condiții de acordare

Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă doar persoanelor/familiilor care:

 • Au domiciliul sau reședința pe raza orașului Pantelimon.
 • Nu au în proprietate imobile.
 • Au un venit net pe membru de familie sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

ACTE NECESARE AJUTOR DE CHIRIE

Documente care să ateste componența familială

 • actul de identitate al solicitantului și actele celorlalți membri ai familiei;
 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie
 • copie certificat naștere ( ale copiilor)/ certificat de căsătorie;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei/ de plasament familial al minorului;
 • acte care atestă calitatea de moştenitor/tutore/curator;
 • acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ;

Documente privitoare la veniturile realizate de membrii familiei, respectiv:

 • adeverință cu salariul net;
 • adeverință de venit – de la administrația financiară sau declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri. - ANAF;
 • Stagiu de cotizare de la CASA DE PENSII;
 • cuponul pentru pensionari, șomeri;
 • adeverință de elev ( pentru elevi) și cuponul de alocație de stat;
 • certificat de încadrare în grad de handicap și cuponul cu indemnizația de handicap;
 • scrisoare medicala tip de la medicul de familie;
 • certificat fiscal sau declarație pe propria răspundere privind bunurile deținute în proprietate/folosință de membrii majori din familie;
 • adeverință de teren;
 • orice alte acte din care să rezulte veniturile familiei;

Alte documente

 • copie și original a contractului de închiriere înregistrat în evidențele fiscale - ANAF ;
 • adeverință din care să rezulte că solicitantul a beneficiat de servicii sociale din cadrul compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. sau D.A.S. Pantelimon;
 • certificat fiscal eliberat de Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei oraș Pantelimon si/ sau declaratie pe proprie răspundere din care să reiasă că nici titularul, nici restul membrilor familiei nu dețin immobile;
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte că între titularul ajutorului de chirie și proprietarul locuinței închiriate, respectiv membrii familiei acestora, nu există niciun fel de relație de rudenie;
AJUTOR DE URGENȚĂ

Cerere ajutor urgență

Ajutoarele  de urgență se acordă o singură dată pe an, conform Hotărârii Consiliului Local 94/2018 privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare pe raza administrativă a orașului Pantelimon.

ACTE NECESARE AJUTOR DE URGENȚĂ

Documente care să ateste componența familială

 • actul de identitate al solicitantului și actele celorlalți membri ai familiei;
 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie;
 • copie certificat naștere ( ale copiilor)/ certificat de căsătorie;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei/ de plasament familial al minorului;
 • acte care atestă calitatea de moştenitor/tutore/curator;
 • acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ;

Documente privitoare la veniturile realizate de membrii familiei, respectiv:

 • adeverință cu salariul net;
 • adeverință de venit – de la administrația financiară sau declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri.
 • cuponul pentru pensionari, șomeri;
 • adeverință de elev ( pentru elevi) și cuponul de alocație de stat;
 • certificat de încadrare în grad de handicap și cuponul cu indemnizația de handicap;
 • scrisoare medicala tip de la medicul de familie;
 • certificat fiscal sau declarație pe propria răspundere privind bunurile deținute în proprietate/folosință de membrii majori din familie;
 • adeverință de teren;
 • orice alte acte din care să rezulte veniturile familiei;

Documente justificative privind situația de urgență invocată, respectiv:

 • acte care să justifice și să susțină cererea de ajutor de urgență cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:
 • documente eliberate de autorităţile competente pentru constatarea calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor;
 • adeverinţă şi/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum şi alte documente medicale justificative eliberate de autorităţile competente în domeniu care să ateste situaţia de dificultate invocată în cerere;
 • pentru achiziţia de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberată de autorităţile competente privind costul total al acestora, precum şi cheltuielile suportate de acestea;
 • certificate de deces;
 • orice alte documente care să certifice existența situațiilor de necesitate deosebite ale familiilor

Alte documente

 • declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi suma acordată cu titlu de ajutor numai în scopul pentru care i-a fost acordat;
 • alte documente după caz;
ALOCAȚIE DE STAT

Cerere alocații
Declarație titular
Declarație - transfer CNP electronic

Program de depunere Luni si Miercuri 09.00-12.00 Marti si Joi 12.00-15.00

Tipizate:

 • CERERE - Cerere acordare indemnizatie creștere copil/stimulent de inserție/indemnizație lunară/sprijin lunar și alocație de stat pentru copii
 •  Acord date caracter personal (ambii părinți)
 • Declarație tip - reprezentant alocație de stat

ACTE NECESARE ALOCATIE DE STAT

- Declarația tip (completată de solicitant)
- Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
- Cererea pentru acordarea alocației de stat pentru copil (semnată de ambii părinți)
- Actul de identitate al solicitantului (copie și original)
- Actul de identitate al celuilalt părinte (copie și original)
- Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
- Certificatul de căsătorie (copie și original)
- Extras de cont (dacă solicitantul dorește virarea banilor în cont)
- Dosar cu șină

ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

DECLARATIE  alocație pentru susținerea familiei
DECLARAȚIE obligativitate
Angajament de plată ASF 
Cerere acordare drepturi noi
Cerere modificare drepturi noi

LUNI și MIERCURI 9.00-12.00 MARȚI și JOI 12.00-15.00 VINERI nu se lucrează cu publicul

ALOCAȚIE DE SUSȚINERE A FAMILIEI (ACTE NECESARE)

1. Cerere tip intocmită de reprezentantul familiei
2. Acte doveditoare privind componența familiei ( copie și original)
a) Carte de identitate pentru membrii familiei cu vârstă peste 14ani și certificate de naștere pentru copii
b) Livretul de familie (după caz);
c) Certificat de căsătorie;
d) Certificat de deces sau sentință de divorț .

3. Acte doveditoare privind veniturile familiei:
a) Adeverință eliberată de angajator cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să menționeze dacă salariatul beneficiază de sporuri, bonuri de masă sau alte sume( în cazul în care acesta nu beneficiază să se menționeze acest lucru, în cazul în care beneficiază să se tracă suma primită)
b) Cupon alocație de stat, alocații de plasament, alocații de întreținere - copie;
c) Cupon pensie, cupon șomaj, pensie de urmaș, indemnizație persoane cu handicap, etc - copie;
d) Adeverință eliberată de Administrația Financiară ( activități independente, persoane fizice autorizate, asociat unic, chirii, etc.);
e) Declaraţie pe propria răspundere privind veniturile realizate( unde este cazul)

4. Adeverință școlară din care să rezulte situația privind frecventarea cursurilor, precizarea că elevul nu repetă anul școlar și dacă beneficiază de burse de orice tip;
5. Declarație pe propria raspundere (formular tipizat);
6. Copie contract locuință;
7. Talon mașină - vechimea masinii - copie;
8. Extras de cont - pe numele solicitantului ( opțional);
9. Alte acte doveditoare - copie și original:
- Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărâre judecătorească de încuviințare a adoptiei, hotărâre judecătorească /hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului; decizia directorului DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărâre judecătorescă sau dispoziția primarului privind instituirea tutelei;
- Hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este declarat/ declarată dispărut/dispărută (după caz) ;hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este arestat preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea familiei (după caz); dispoziția primarului privind instituirea tutelei;
- Act doveditor care atestă calitatea de reprezentat legal al persoanei minore;
10. Certificatul de încadrare într-un grad de handicap/ orientare școlară
11. Adeverinţă eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte bunurile pe care le are în proprietate (pentru persoanele care au stabilit domiciliul în altă localitate decât Orașul Pantelimon, Județul Ilfov) şi o declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat alocaţia la alte primării;
12. Angajament de plată
13. Dosar cu șină;

Beneficiază de alocația pentru susținerea familiei:

- familiile formate din soț, soție și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora și care locuiesc împreună;
- persoană singură și copiii acesteia;
- bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună - dacă au realizat venituri lunare nete de până la 530 lei (RON) pe membru de familie.

În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, bunurilor achiziţionate, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 15 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.
SANCTIUNE INTRE 500-2000 LEI.

În situaţia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocaţie, titularul solicită modificarea cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însoţită de actele doveditoare privind modificările intervenite.

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL

Cerere ICC
Indemnizație creștere copil
Formular adeverință angajator
Declarație - transfer CNP electronic

INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI CREȘTERE COPIL:

 • Opis (completat de solicitant)
 • Angajament (completat de solicitant)
 • Declarația celuilalt părinte
 • Declarația tip (completată de solicitant)
 • Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
 • Cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție (semnată de ambii părinți)
 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Actele de identitate ale părinților (copie și original)
 • Certificatul de căsătorie (copie și original)

În cazul veniturilor salariale

 • Adeverință (Anexa 2) completată corect de angajator
 • Dovada suspendării activității(decizie/ordin/dispoziție/act adițional)/ încetării activității
 • Adeverință cu perioada concediului de maternitate (după caz, se menționează că mama n-a beneficiat de concediu de maternitate)
 • În funcție de fiecare situație, pe lângă cele enumerate, se pot solicita și alte acte care să ateste condițiile de eligibilitate
 • Extras de cont (în cazul în care solicitantul dorește virarea banilor)
 • După caz (acte în copie + originale):
 • Acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul
 • Acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
 • Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situația în care copilul este declarat cu handicap
 • DOSAR CU ȘINĂ

În cazul veniturilor realizate din activități independente (drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, venituri obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, conventii civile, contracte de comision sau alte venituri asimilate salariilor, venituri obținute ca Persoana Fizica Autorizată / Persoană Fizică Independentă.

 • Dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior(anii fiscali anterior) celui în care s-a născut copilul, corespunzător perioadei prevăzute de ordonanța de urgență (12 luni în ultimii 2 ani) eliberată de organele fiscale-declarația unică 212
 • Dovada intreruperii activitatii ( adeverinta eliberată de barou/ de ANAF/ rezoluția de la Camera de Comerț/act adițional/ act eliberat de către institutia competentă)
 • Adeverintă care sa cuprinda perioada în care au fost realizate veniturile și tabel explicit cu Venitul brut pe fiecare lună, Contributii sociale retinute (CAS, Somaj, etc) Impozitul reținut : se mentioneaza atât procentul reținut cât și valoarea acestuia, Venitul net pe fiecare luna, pentru anul nasterii copilului, pentru veniturile obtinute din drepturi de autor
 • Contractul de drepturi de autor ( copie și original )
 • Adeverință cu perioada și sumele încasate de la CAS sau declarație pe proprie răspundere cu privire la concediul de maternitate, dupa caz
 • Declarația celuilalt părinte privind concediul de maternitate unde este cazul
 • Dovada privind venitul calculat în vederea plății anticipate a impozitului/declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri pentru care legea nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului central, pentru veniturile realizate în anul anterior nașterii copilului.
 • Declarație pe propria răspundere că în anul următor va prezenta AJPIS,în termen de 30 de zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile realizate, eliberată de administrația financiară.

 

PREMIU 50 ANI CĂSĂTORIE

Cerere acordare premiu 50 ani căsătorie

Premiul pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local nr.51/27.03.2019 privind aprobarea metodologiei de acordare a unor premii/recompense persoanelor care au împlinit venerabila vârstă de 100 de ani de viață și/sau familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă de pe raza administrativă a Orașului Pantelimon.

Acesta are drept scop promovarea familiei și virtuților ei, reînoirea jurămintelor, fiind o sărbătoare a dragostei și bunei înțelegeri între cuplurile care au rezistat probei timpului.

ACTE NECESARE ACORDARE PREMIU 50 ANI CĂSĂTORIE:

 • Cerere din partea solicitantului;
 • Acte de identitate ambii soți (copie și original);
 • Certificat căsătorie (copie și original).
 • Certificate de naștere (copie și original)
PREMIU 100 ANI DE VIAȚĂ

Cerere - sprijin financiar aniversare 100 de ani  de viață

Sprijin financiar aniversare 100 de ani de viață

Sprijinul financiar pentru persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 100 de ani de viață se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local nr.51/27.03.2019 privind aprobarea metodologiei de acordare a unor premii/recompense persoanelor care au împlinit venerabila vârstă de 100 de ani de viață și/sau familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă de pe raza administrativă a Orașului Pantelimon.

Acte necesare:

 • cererea persoanei vârstnice/reprezentantului legal – cerere tip;
 • act identitate și certificat de naștere a persoanei vârstnice (copie și original);
STIMULENT INSERȚIE FĂRĂ INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL

Tipizate stimulent fără ICC
Aderverință angajator
Cerere stimulent
Declarație - transfer CNP electronic

ACTE NECESARE STIMULENT DE INSERȚIE ÎN CAZ DE RELUARE ACTIVITATE FĂRĂ CONCEDIU CREȘTERE COPIL

 • Opis (completat de solicitant)
 • Angajament (completat de solicitant)
 • Declarația tip (completată de solicitant)
 • Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
 • Cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție (semnată de ambii părinți)
 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Actele de identitate ale părinților (copie și original)
 • Certificatul de căsătorie (copie și original) în cazul părinților căsătoriți
 • În cazul veniturilor salariale
 • Anexa 2 (completată corect de angajator)
 • Adeverință cu perioada concediului de maternitate al mamei, în cazul în care depune tatăl dosar pentru obținerea stimulentului
 • În funcție de fiecare situație, pe lângă actele enumerate, se pot solicita și alte acte care să ateste condițiile de eligibilitate
 • Extras de cont ( dacă solicitantul dorește virarea banilor în cont bancar )
 • DOSAR CU ȘINĂ
STIMULENT INSERȚIE DUPĂ INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL

Tipizate stimulent după ICC 
Cerere stimulent
Declarație - transfer CNP electronic

ACTE NECESARE STIMULENT DE INSERȚIE ÎN CAZ DE RELUARE ACTIVITATE DUPĂ CONCEDIU CREȘTERE COPIL

 • Opis (completat de solicitant)
 • Angajament (completat de solicitant)
 • Declarație (completată de celălalt părinte)
 • Declarația tip (completată de solicitant)
 • Declarația fiecărui părinte privind datele cu caracter personal
 • Cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție (semnată de ambii părinți)
 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
 • Actele de identitate ale părinților (copie și original)
 • Certificatul de căsătorie (copie și original) în cazul părinților căsătoriți
 • În cazul veniturilor salariale
 • Dovada reluării activității (decizie/dispoziție/ordin/act adițional)
 • În funcție de fiecare situație, pe lângă actele enumerate, se pot solicita și alte acte care să ateste condițiile de eligibilitate
 • Extras de cont ( dacă solicitantul dorește virarea banilor în cont bancar )
 • DOSAR CU ȘINĂ
AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

CERERE ACORDARE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Ajutorul de încălzire a locuinței pentru perioada sezonului rece se acordă conform O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată și H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ !!

NOTĂ !!

Începând cu 03.12.2020 consumatorii care utilizează, pentru încălzirea locuinţei, energie electrică, gaze naturale ori combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă dacă venitul net mediu lunar pe membru de familie / persoană singură este mai mic de 800 de lei.

 

ACTE NECESARE ACORDARE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

1) Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială;
2) Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
- copii după BI-CI;
- certificatele de naştere ale copiilor;
- certificatul de căsătorie, certificat de deces (după caz);
- hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
- actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.
3) Acte de venit:
-adeverință de venit (venitul NET cu mențiunea dacă beneficiază sau nu de BONURI DE MASĂ inclusiv suma acestora), sau activități independente.

- cupon de indemniţie de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru creșterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, veniturile obţinute din dobânzi, alte drepturi etc;
4) Acte de proprietate/chirie – copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere,                comodat, folosinţă, pentru titular viza obligatorie pe buletin.
5) Ultima factură de la furnizorul de gaze naturale / energie electrică cu codul client pentru persoanele care au contract încheiat cu furnizorii.
6) Dosar cu șină.

NOTĂ ! SOLICITAREA SE FACE OBLIGATORIU DOAR DE CĂTRE PROPRIETARUL LOCUINȚEI SAU SUCCESORUL DE DREPT AL ACESTUIA ORI TITULARUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE, COMODAT, CONCESIUNE.

 

AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ

CERERE- AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ.

Serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone se încadrează în categoria serviciilor sociale de reconciliere a vieții de familie cu viața sa profesională.

Ajutorul financiar familiilor cu domiciliul/reședința pe raza orașului Pantelimon, județ Ilfov pentru plata serviciilor oferite de bonă se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local nr.98 din 7.05.2020.

Acte necesare:

 1. copie după documentul de identitate al persoanei;
 2. copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
 3. copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;
 4. adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de  impunere din partea organului fiscal central;
 5. copia documentului în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă în condiţiile art. 7 din Legea nr. 167/2014:

-  contractul individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone sau

-  certificatul constatator emis de Registrul Comerţului pentru persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone (activităţi de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, cod CAEN 8891, activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator casnic, cod CAEN 9700).

-  copia contractului de prestări servicii încheiat cu bona, persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone sau, după caz, copia contractului de prestări servicii încheiat de persoanele prevăzute cu persoana juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone;

 1. angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum ca aceste sume pot fi recuperate şi din alte drepturi plătite de agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială a judetului Ilfov.
 2. declaratie pe propria raspundere ca copilul nu este înscris la creşă/grădiniţă si ca solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă.
 3. alte documente, după caz.

Pentru persoanele care sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă și nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cererea este însoţită si de urmatoarele documente:

 • documentele doveditoare prevăzute la lit. a)-c) şi e)-h),
 • alte documente eliberate de Agentia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a judeţului Ilfov, respectiv a municipiului Bucuresti.